Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner

Biografi

Morten er advokat, partner og daglig leder i RSM Norge og RSM Advokatfirma.  RSM Advokatfirma fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, og har hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Morten har bred erfaring fra 5 år som skattejurist i Skatteetaten (2006-2010), 7 år som advokat i Ernst & Young Advokatfirma (2010-2017), med rådgivning innen en rekke bransjer som eiendom, bygg og anlegg, energi, bank og finans, private equity og investeringsselskaper, samt rådgivning til privatpersoner. Han er medlem av selskapets Bransjegruppe Eiendom, og har jobbet særlig mye med kjøp, salg, utvikling og drift av fast eiendom. Morten holder jevnlig kurs innenfor skatterettslige emner og har vært benyttet av blant annet Estate Konferanse.

 

Tweets
Arrangementer

Økt sats i grunnrenteskatten for vannkraft

Finansdepartementet foreslår å øke den effektive grunnrenteskattesatsen på vannkraft fra 37 % til 45 % fra 2022. Samlet marginalskatt på vannkraft blir da 67 %.  Formålet med økningen er at en større andel av grunnrenten fra vannkraftproduksjonen skal tilfalle fellesskapet.  Det foreslås ytterligere to endringer i grunn...

Høyprisbidrag på vind- og vannkraft

Regjeringen foreslår å innføre et høyprisbidrag der satsen settes til 23 prosent av kraftpris som overstiger 70 øre per kWh. Høyprisbidrag er en form for ekstra skatt på «superprofitt» fra den svært høye strømprisen. Strømstøtten til befolkningen og høyprisbidraget har samme innslagspunkt. På denne måten forsøker Regjeringe...

Kapitalforsikring kan gi skattefordeler

Skattefordel gjennom kapitalforsikring Kapitalforsikring er en symbiose av forsikring og sparing. Produktet inneholder en livsforsikring. Denne vil normalt være liten, men samtidig stor nok til å utløse gunstig beskatning. Det er en gunstig spareordning og et verktøy for å bevare større formuer. Kapitalforsikring er et fleksibelt produ...

Betydelig økt skatt på fiskeoppdrett

Regjeringen foreslår å innføre en skatt på verdiskapningen fra havet (grunnrenteskatt) fra 1. januar 2023. For norsk produksjon innebærer forslaget en økning i skattetrykket fra 22 % til 62 % Provenyeffekten anslås til 3,65 milliarder kroner eller 3,8 milliarder kroner i 2023, avhengig av nivået på bunnfradraget. Forslaget ble sendt p...

Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret

Mange ønsker å gjennomføre fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser og avviklinger med virkning i inneværende år. Dette krever 6 ukers kreditorfrist, og for å være sikker på å få registrert gjennomføringen før årsskiftet har Foretaksregisteret satt som frist at beslutningsmeldinger må være sendt til behandling innen 10. oktober 2022...

"Solide resultater fra RSM" - Finansavisen 10.7.22

Skrevet av Bjørn Henning Grandal, Finansavisen 10.7.22 Revisjons- og rådgivningsselskapet RSM økte omsetningen i Norge med 16,2 prosent i 2021. Resultatet økte fra 76,5 til 84,9 millioner kroner   – Veksten i 2021 kan tilskrives en fin miks av organisk vekst og oppkjøp. Revisjon er naturlig nok lokomotivet, men de to andre ...

Finansdepartementet foreslår skatt på privat konsum i selskap fra og med inntektsåret 2023

Forslaget innebærer at eier beskattes for selskapets driftsmidler uavhengig av faktisk bruk. Regelen er begrenset til driftsmidler som typisk åpner for privat konsum, dvs. boligeiendom, fritidseiendom, båt og fly eller helikopter.   Etter forslaget anses en eier med bestemmende innflytelse for å ha hatt disposisjonsrett til relevant...

Revidert nasjonalbudsjett 2022

I dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2022 lagt frem. Det var ikke mye sprengstoff, men den varslede endringen vedrørende elbiler vil kunne bety mye for mange. Det foreslås også en økning av formuesskatten for upersonlige skatteytere fra 0,15 til 0,25 %. Dette tilsvarer den økningen som ble vedtatt for personlige skatteytere for 2022 f...

Rentebegrensningsreglene: Presiseringer i skatteloven og om skjema i ny skattemelding for næringsdrivende

Skatteloven § 6-41 åttende ledd bokstav f Departementet foreslår å endre skatteloven § 6-41 åttende ledd bokstav f ordlyd fra «… dersom egenkapitalandelen er større enn null» til «… dersom egenkapitalen er større enn null». Det er egenkapitalen, og ikke egenkapitalandelen, som må være høyere enn null, for at egenkapitaland...

Endringer i formuesskattesats for upersonlige skattytere

I Norge er det hovedsakelig privatpersoner som er formuesskattepliktige, mens selskaper er unntatt formuesskatt. Likevel er noen juridiske subjekter formuesskattepliktige, bl.a. sparebanker, samvirkeforetak og enkelte stiftelser. Formuesskatten for privatpersoner ble økt i Støre-regjeringens første reviderte statsbudsjett høsten 2021. Ette...

Kryptovaluta og retting av tidligere skattemeldinger

Har du dårlig samvittighet for tidligere skattemeldinger? Skatteetaten uttalte nylig i media at de har nedsatt en ekspertgruppe som arbeider med kryptovaluta. Skattemyndighetene forventes å skjerpe sin innsats i 2022 med fokus på både veiledning og kontroll av kryptovaluta. Skattemyndighetene er på tilbudssiden og ønsker å gi inform...

Skattlegging av virtuell valuta (kryptovaluta)

Virtuell valuta, også kalt kryptovaluta, er en gruppe uregulerte digitale penger. Den mest kjente virtuelle valutaen er bitcoin. Eksempel på andre kjente digitale valutaer er blant annet ethereum, IOTA, Litecoin, Dogecoin mv. I denne artikkelen kan du lese mer om skattlegging av virtuell valuta. Norge har ingen særskilte regler for skattl...

Rentebegrensningsreglene

Innhold: Innledning Hvem skal fylle ut skjemaene? Hvem rammes av rentebegrensningsreglene? Konsernregelen Nærståenderegelen Beregning av fradragsberettigede renter («EBITDA-regelen») Renter til fremføring fra tidligere år Den egenkapitalbaserte unntaksregelen Innledning Skattelovens alminnelige regel er at gjeldsrenter e...

Ordinær generalforsamling – en kort oppsummering av reglene for gjennomføring

Aksjeselskaper skal hvert år avholde ordinær generalforsamling for å behandle årsregnskapet og eventuell årsberetning. Generalforsamlingen skal avholdes innen seks måneder etter utgangen av regnskapsåret, altså normalt innen utgangen av juni, med mindre selskapet har avvikende regnskapsår. Oversittelse av fristen til å avholde ordi...

Utvidet beskatning av virksomhet på norsk kontinentalsokkel

Finansdepartementet publiserte nylig et høringsnotat om utvidet beskatningshjemmel for utenlandske personer og selskaper som deltar i mineralvirksomhet, utnytter fornybare energiressurser eller utøver karbonhåndtering på norsk kontinentalsokkel. Høringsfristen er 21. mai 2022. Etter forslaget skal utvidelsen av beskatningshjemmelen tre i k...

Eiendomsskatt for 2022

Eiendomsskatten for 2022 utskrives i disse dager, og det er kun nå det er mulig å klage på eiendomsskatten for inneværende år. Klagefristen for eiendomsskatt for innværende år løper i 6 uker fra det seneste av datoen for utsendt eiendomsskatteseddel og kommunens kunngjøring av eiendomsskattelistene. Dette innebærer at klagefristen i d...

Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

Oppdatert 24. januar 2022 Myndighetene har siden mars 2020 kommet med en rekke skatte- og avgiftstiltak for å avhjelpe den økonomiske situasjonen for mange virksomheter som følge av Covid-19. De fleste av forslagene har vært fulgt opp med lov- og forskriftsendringer. Mange av tiltakene er avviklet eller vil bli avviklet innen ko...

Nytt potensielt lovforslag om norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeidere i norske farvann

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran uttalte i november at det skal innføres norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i norske farvann og på norsk sokkel, inkludert offshoreflåten, uavhengig av flaggstat. Ifølge ministeren er arbeidet med et lovutkast er allerede igangsatt, og utkastet planlegges fremlagt for Stortinget i løpet av ...

Plikt til å identifisere reelle rettighetshavere

Norske selskaper, enheter og andre sammenslutninger som driver virksomhet i Norge, er forpliktet til å identifisere og dokumentere sine reelle rettighetshavere. Konsekvensene av manglende etterlevelse er i verste fall bøter eller fengsel i inntil et år. Plikten følger av lov om register over reelle rettighetshavere, som delvis trådte i ...

Vedtatt statsbudsjett for 2022

Forslag til statsbudsjett for 2022 ble lagt frem av Solberg-regjeringen 12. oktober 2021, men først vedtatt i endelig form helt på tampen av fjoråret. Etter visse justeringer fra den nye Støre-regjeringen trådte alle endringer i kraft fra og med 1. januar 2022. For mer detaljert omtale av de enkelte punktene viser vi til våre tidligere nyhe...

Nye økonomiske koronatiltak for næringslivet – desember 2021

Som følge av nye nedstengninger pga. korona, har regjeringen videreført og gjenåpnet støtteordninger for å hjelpe næringslivet gjennom en ny runde med nasjonale tiltak. Ettersom dagens regjering er en mindretallsregjering, krever ordningene tilslutning fra et flertall på Stortinget og enkelte ordninger er også avhengig av tillatelse fra...

Formuesskatt – hva er det egentlig gunstig å eie?

I forbindelse med Stortingsvalget dukket debatten rundt formuesskatt opp igjen. Mange har uttrykt sin mening, særlig om hvem som kommer heldig ut når det gjelder formuesverdsettelse. Men hva er det som faktisk er gunstig? I denne artikkelen vil vi redegjøre for hva som er reglene ved verdsetting av formuesobjekter, herunder hva som er gunstig ...

Viktige forhold å regulere i aksjonæravtaler

Aktualitet Det er for tiden høy aktivitet i omorganiseringer, restruktureringer, kjøp og salg. Mange har også påbegynt generasjonsskifter, for å overføre hele eller deler av virksomheten til neste generasjon, i håp om å rekke dette før årsskiftet. Andre benytter høsten til rekrutteringer, og lover bort aksjer og opsjoner for å ...

Budsjettforliket mellom regjeringen og SV

Endringer i trinnskatten Regjeringen og SV foreslår at de to øverste trinnene i trinnskatten økes fra hhv. 13,3 % til 13,4 % og 16,3 % til 16,4 %, men dette motvirkes ved at trygdeavgiften reduseres tilsvarende. Samtidig reduseres innslagspunktene i trinn 3 fra kr 651 250 til kr 643 800 og i trinn 4 fra kr 1 052...

Hva bør du gjøre før årsskiftet?

Før vi trer inn i 2022, er det enkelte grep du bør vurdere som kan spare deg for skatt. Det begynner imidlertid å haste dersom du ønsker å beslutte utbytte eller å gjøre en kapitalendring. Vær oppmerksom på at fristen for å melde kapitalendringer er allerede 6. desember. Beslutt utbytte før årsskiftet Utbytteskatten øker fra 1....

Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjett 2022

Regjeringen Støre ved finansminister Trygve Slagsvold Vedum la mandag 8. november frem sitt forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022. Regjeringen fremmer med dette forslag i tråd med Hurdalsplattformen, herunder varslet økning i formuesskatten og skattelettelser for de med inntekt under 750 000 kroner.  Inntektsskatt ...

Hurdalsplattformen

Skattelettelser for de med inntekter under kr 750 000 Inntektsskatten skal reduseres for de med inntekter under kr 750 000. Selskapsskatten holdes uendret, og det er stor grad av symmetri mellom marginalskattene på kapitalinntekt, arbeidsinntekt og pensjonsinntekt. Det antas derfor at en reduksjon av inntektsskatt enten vil skje v...

Rentebegrensningsreglene: Oppretting og presisering av lovtekst

Egenkapitalbasert unntaksregel – krav til konsernregnskapet Konsernregnskapet skal være utarbeidet etter ett av regnskapsspråkene NGAAP, IFRS, IFRS for SME, GAAP i et EØS-land, US GAAP eller japansk GAAP, jf. skattelovens § 6-41 åttende ledd bokstav b nr. 2. Etter Brexit 31. januar 2020 var Storbritannia i en overgangsperiode forts...

Avgift på landbasert vindkraft

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen en avgift på landbasert vindkraft med 1 øre per produsert kWh. Avgiften skal kun omfatte landbaserte vindkraftverk, og vindkraftverk til havs faller dermed utenfor forslaget til særavgiften. Regjeringen gir med dette større incentiver til havvind, fremfor landbasert vindkraft. Det følger...

Grunnrenteskatt for vannkraft

Regjeringen foreslår endringer i grunnrenteskatten for vannkraft, for å ta hensyn til sammenhengen med selskapsskatten. Forslaget ble sendt på høring 11. mai 2021, med sikte på å få virkning fra og med inntektsåret 2022. I 2021 ble det lagt om til kontantstrømskatt for nye investeringer. Kontantstrømskatt innebærer at kostnader so...

Inntektsskatt

Lønnsjusteringer i satser og grenser Flere satser og grenser lønnsjusteres, blant annet personfradraget (fra kr 52 450 til kr 54 000), nedre grense i trygdeavgiften (fra kr 59 650 til kr 61 450) og øvre grense i minstefradraget (fra kr 106 750 til kr 109 950 for arbeidstakere og fra kr 88 700 til kr 90...

"Vi trenger grønne skatteincentiver" - Finansavisen 12.10.2021

En «investeringsrefusjonsordning» for fornybar energi bør kunne anvendes på større investeringer, skriver Morten Hereng Christophersen og Sofia Intveen i RSM Advokatfirma. De siste ukene har det pågått forhandlinger for å bli enige om en regjeringsplattform. Den bør helst premiere og oppmuntre til miljøinvesteringer dersom...

Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret

Mange ønsker å gjennomføre fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser og avviklinger med virkning i inneværende år. Dette krever 6 ukers kreditorfrist, og for å være sikker på å få registrert gjennomføringen før årsskiftet har Foretaksregisteret satt som frist at beslutningsmeldinger må være sendt til behandling innen 11. oktober. ...

Forslag om omlegging av petroleumsskatten fra 2022

På en pressekonferanse den 31. august, la regjeringen frem forslag om store endringer i petroleumsskatten med virkning fra 2022. Finansminister Jan Tore Sanner uttalte i denne forbindelse at «omleggingen vil gjøre skattesystemet for olje- og gassvirksomheten bedre tilpasset utviklingen på norsk sokkel i årene fremover. Endringene vil i...

Ikke fradragsrett for kontantbetalinger på mer enn NOK 10 000

Det følger av skatteloven § 6-51 at betalinger på mer enn NOK 10 000 må overføres via bank for å gi skattemessig fradragsrett. Fradragsnektelsen gjelder ved kontant betaling av alle typer kostnader, inkludert lønnskostnader, og også ved kontant betaling av anskaffelser i utlandet. Det samme gjelder fradrag og kompensasjon for inng...

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2021, uten noen spennende endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi forventet flere detaljer om opsjonsskatt for selskaper i oppstarts- og vekstfasen, men det skal først avklares med ESA ift EØS-avtalen. Forslaget blir sendt på høring våren 2021, med sikte på at det fremmes forsla...

Hvordan skattlegge kryptovaluta?

Bitcoin, en av de mest populære kryptovalutaene også kjent som virtuell valuta, har nådd nye høyder med toppnotering på over 60 000 dollar. Institusjonelle investorer har ved å investere i bitcoin og andre kryptovalutaer bidratt til å øke interessen og prisen. Omsetning av kryptovaluta følger de alminnelige reglene for inntekts- o...

Bør man investere i kryptovaluta personlig eller i selskap?

Kryptovaluta beskattes ulikt for personlige eiere og aksjeselskaper. Det finnes ingen fasitsvar på om det lønner seg å investere i kryptovaluta personlig eller via aksjeselskapet. Det må vurderes konkret ut fra omfanget av aktiviteten, hva inntekter skal brukes til og formuessituasjonen. Les også våre andre aktuelle artikler: Hvorda...

Hvordan rapportere skattepliktig kryptovaluta?

Har du kjøpt, minet eller solgt kryptovaluta i løpet av 2020? I så fall er det viktig at du får med nødvendig informasjon i skattemeldingen. Dette er ikke informasjon som kommer forhåndsutfylt, og må derfor fylles inn manuelt. Les også våre andre aktuelle artikler: Hvordan skattlegge kryptovaluta? Bør man investere i kryptov...

Kompensasjonsordningen må ikke tolkes på en snever måte

Det er en vanskelig tid for mange næringsdrivende. - Skatteetaten bør la tvilen komme dem til gode, mener advokatene Johan K. Engelschiøn og Morten H. Christophersen. De mener kompensasjonsreglene kan forstås ulikt, og at Skatteetaten i enkelte tilfeller tolker forskriften om kompensasjonsordningen snevert. Les hele kronikken deres ...

Skattemotiverte transaksjoner – viktige avklaringer om fradragsrett og opplysningsplikt

Høyesterett har i avsagt dom fra 13. november 2020 (HR-2020-2200-A) kommet med viktige avklaringer om skattemotiverte transaksjoner. Avklaringene gjelder anvendelsesområdet for hovedformålslæren i skatteloven § 6-1 og opplysningsplikt om skatteyters subjektive motiver med transaksjonen. Dersom en transaksjon har flere formål, der ...

Skatt på gevinst ved salg av boligeiendom til eiendomsutvikler

I 2017 ble en boligeiendom på Fornebu på ca. 2,5 mål solgt til et profesjonelt eiendomsutviklingsselskap. Markedsverdien var ifølge megler anslått til å ligge omkring kr 15 millioner, mens endelig salgssum utgjorde kr 38 millioner. Utgangspunktet er at gevinst ved salg av boligeiendommer er unntatt beskatning når k...

Skattefritt boligsalg eller skattepliktig tomtesalg?

- Ved salg av egen bolig til eiendomsutviklere, er det uheldig at man ikke skattemessig skiller ut skattefri boliggevinst, men at man beskatter hele gevinsten som tomtesalg. Les hele debattinnlegget fra Finansavisen nedenfor. Skrevet av Morten H. Christophersen og Julie Marie Flom, Debattinnlegg i Finansavisen 3.2.2021 Utgangspunkt...

Arbeidsgiveravgift: Regelendring for ambulerende virksomhet

Reglene for beregning av arbeidsgiveravgift for ansatte som utfører hovedvekten av sitt arbeid i en sone med annen sats enn den sonen arbeidsgiver er registrert i, er endret med virkning fra 1. januar 2021. Arbeidsgiver kan nå bruke satsen i en sone der denne er lavere enn for registreringssonen.  Bedrifter dette gjelder for bør de...

Arbeidsgivers dekning av kostnader til hjemmekontor

2020 ble et annerledes år, noe som for mange medførte jobbing fra hjemmekontor. Utstrakt bruk av hjemmekontor har gitt nye utfordringer knyttet til det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet, og skatteetaten har i en uttalelse klargjort nærmere hva arbeidsgiver skattefritt kan dekke av kostnader til hjemmekontor for sine ansatte. Kostnader m...

Høyesterett: Grensen mellom vedlikehold og påkostning

Høyesterett avsa 22. oktober 2020 dom i sak som gjaldt skattemessig fradrag ved oppgraderinger av et damanlegg («Svartevass-dommen»). Spørsmålet var om kostnadene kunne fradragsføres som vedlikehold, eller om de måtte aktiveres på saldo og fradragsføres gjennom avskrivninger. Høyesterett kom til at kostnadene måtte aktiveres som påk...

Statsbudsjettet 2021

I dag ble statsbudsjettet for 2021 lagt frem. Det ble ikke foreslått de store endringene av skatter og avgifter, men det foreslås fortsatt nedtrapping av formuesskatten på såkalt «arbeidende kapital», kildeskatt på renter og royalty, hurtigere fradrag for investeringskostnader for vannkraftverk og innføring av produksjonsavgift på fisk...

Driftsfase – Ombygging og rehabilitering, fradrag for vedlikehold

I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig vedlikehold, mva-fradrag og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med ombygging og rehabilitering av en eiendom i en driftsfase. Regnskap Skillet mellom vedlikehold og påkostning Dekomponering Avslutning Skatt Skillet mellom vedlikehold og påkostning Standardhevin...

Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret

Det er ofte viktig at fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser og avviklinger gjennomføres før årsskiftet, og siden dette er hendelser som krever 6 ukers kreditorfrist er Foretaksregisterets frist for å melde disse med garantert gjennomføring i 2020 allerede 20. oktober.   Frist for meldinger som krever 6 ukers kreditorfrist F...

Avklaring rundt omgåelsesregelen

Finansdepartementet forsøkte i forslaget til revidert nasjonalbudsjett å innskrenke finanskomiteens uttalelse fra i høst om at den rettspraksis som ble nedfelt med ConocoPhillips III‑dommen fortsatt gjelder. Finanskomiteen er imidlertid ikke enig med departementet, slik at fisjon for salg fortsatt skal være mulig, slik det har vært ...

Generasjonsskifte - risiko for gjeninnføring av arveavgift?

Mange vurderer å gjennomføre generasjonsskifte i frykt for gjeninnføring av arveavgiften etter neste stortingsvalg. Våre erfarne skatteadvokater Morten Hereng Christophersen og Johan K. Engelschiøn har diskutert noen av hovedpunktene: faren for gjeninnføring av arveavgift, fra hvilket tidspunkt arveavgift kan tenkes gjeninnført, ...

RSM og Nyenrode Business Universiteit lanserer europeiske skatteveiledere for fast eiendom 

RSM International, verdens ledende nettverk for revisjons-, skatte- og rådgivningsselskaper for mellomstore bedrifter, har i samarbeid med Nyenrode Business Universiteit, det eneste private universitetet i Nederland, lansert sine nyeste veiledere for beskatning av næringseiendom i Europa. De nettbaserte veilederne gir flernasjonale virksomhe...

Skal ditt selskap levere skjema om begrensning av rentefradrag?

Rentebegrensningsreglene består av to regelsett; selskap i konsern (konsernregelen) og selskap utenfor konsern (nærståenderegelen). Svært mange selskaper skal fylle ut RF-1315 om begrensning av rentefradrag for 2019 (se veiledning): Alle selskaper i konsern. Selskaper utenfor konsern som har netto rentekostnader over kr 5 million...

Forslag om skattelettelser

Regjeringen har lagt frem forslag om ytterligere skattelettelser som følge av Covid-19, og forslagene skal styrke norsk privat eierskap og stimulere til investeringer i nye virksomheter. Verdsettelsesrabatten for «arbeidende kapital» i formuesskatten, som gjelder for aksjer, driftsmidler mv., økes med 10 prosentpoeng, fra 25 % til 35 ...

Møter i selskapsorganer uten fysisk tilstedeværelse

Åpnet for digitale møter På bakgrunn av Covid-19 pandemien, ble det gitt forskrift om unntak fra fysisk møte i selskapsorganer. Forskriften åpnet for avholdelse av digitale generalforsamlinger, styremøter mv. og trådte i kraft 28. mars. Forskriften ble opphevet 26. mai, og erstattet av midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk mø...

"Kommuner kan velge å redusere eiendomsskatten" - Estate 15. mai 2020

HANDLINGSROM: Næringslivet i Norge er i svært krevende situasjon og fremtiden er usikker. Kommunene har mulighet til å hjelpe lokalt næringsliv ved å redusere eiendomsskatten, påpeker Morten H. Christophersen og Kristin Walberg. Regjeringen har i løpet av den siste tiden kommet med en rekke krisepakker og tiltakspakker for å hjelpe næri...

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Enkelte endringer skyldes Covid-19, men det foreslås også andre endringer både på skatte- og avgiftsområdet. Innhold:  1. Omgåelsesnormen – lovfestet gjennomskjæring 2. Arbeidsgiveravgift 3. Merverdiavgift 4. Elavgift for utvinning av kryptovalut...

Utsatt frist for skattefri omdannelse

I forskrift publisert 27. april ble fristen for skattefri omdannelse til aksjeselskap med virkning for inneværende år utsatt til 1. september 2020 (normalt 1. juli). For at en skattefri omdannelse skal kunne gjennomføres med virkning fra 1. januar 2020, må det omdannede/nye aksjeselskapet være stiftet og melding sendt Foretaksregis...

Rentebegrensningsreglene – omfattende rapporteringsplikt fra 2019

Publisert på Estatenyheter.no 23.04.2020 De skattemessige rentebegrensningsreglene begrenser fradragsretten for renter i enkelte tilfeller, mens utgangspunktet er fradragsrett for alle renter. For konsern rammes fra 2019 også eksterne renter, men viktige unntak gjør at mange eiendomsselskaper unntas. Likevel er rapporteringsplik...

Rentebegrensningsreglene: Forenklinger i oppgaveplikten

Skattedirektoratet forenkler oppgaveplikten for selskap i konsern som leverer Skjema RF-1315 om begrensning av rentefradrag 2019. Rettledning til RF-1315 Skjema RF-1509 om unntak for rentebegrensning for selskap mv. i konsern 2019. Rettledning til RF-1509 Forenklingene er en følge av Covid-19 situasjonen....

Eierkostnader for næringseiendom

RSM har gjennomgått eierkostnader for 2018 for 75 næringseiendommer innenfor butikk- og kontorsegmentet. Vår gjennomgang har fokusert på gjennomsnittlig eierkostnad per kvm og vi observerer at eierkostnader påvirkes av både segment og lokasjon. Vi vil i denne artikkelen se på forskjeller innenfor segmentene kontor og butikk. Tabellen under oppsummerer eiendommene som inngår i utvalget.

Styremøter, generalforsamling mv. uten fysisk møte

Åpner for digitale møter For å sikre at selskaper forvaltes betryggende, samt unngå unødvendig smitterisiko av koronaviruset har regjeringen i statsråd fredag 27. april vedtatt en midlertidig forskrift om bruk av digitale møter i tilfeller hvor hovedregelen er at norske selskaper skal avholde fysiske styremøter og generalforsamlinger...

"Utbytte i koronatider – grunner både for og imot" - Estate 1.4.2020

Ethvert styre må i disse koronatider vurdere om det er forsvarlig å dele ut utbytte. Samtidig legger myndighetene til rette for å la være å dele ut utbytte, ved at man kan få utsettelse med å betale formuesskatt både et og to år. Men er det forsvarlig å vente?  Skrevet av Johan K. Engelschiøn og Mor...

"Mulig med utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt"

Publisert på Estatenyheter.no 23.03.2020   Utbruddet av Covid-19 berører i dag mange selskaper og fremtiden er svært usikker. Dette kan skape likviditetsutfordringer for både eiere og leietakere, og mange leter etter muligheter for kostnadskutt. Eiendomsskatten kan være en slik kostnad, og både eiere og leietakere bør vurdere...

Økonomistyring i krisetider

Flere virksomheter opplever i disse dager at inntektsgrunnlaget helt eller delvis forsvinner. Vi vet ikke når det vil gå over og hvordan verden ser ut på den andre siden. Det er derfor viktig å få kontroll over økonomi og likviditet for å kunne styre gjennom krisen. Vi har laget en liste med syv forhold vi mener er viktige å fokuse...

Regjeringens krisepakke - Skatte- og avgiftstiltak

Obs! Oppdatert 13. mars 2020 - følg lenke nederst i artikkelen for siste oppdatering av artikkelen. Regjeringen foreslo ikke de helt store endringene på skatteområdet i sine økonomiske krisetiltak fredag 13. mars, men varsler at det kan komme nye tiltak i nær fremtid og på kort varsel. På avgiftsområdet er det kun foreslått str...

Eiendomsskatt i Oslo – næringseiendom

Viktig å gjennomgå eiendomsskattetaksten Eiendomsskatt for næringseiendommer i Oslo kommune ble ved innføringen i 2017 utskrevet tett opp mot fristen for taksering 1. mars 2017, og tidsnød for kommunen resulterte i svært varierende kvalitet på eiendomsskattetakstene. Tre år senere har RSM mye erfaring med hvordan korrigeringer etter ...

Eiendomsskatt i Oslo – boliger

Viktig å gjennomgå eiendomsskattetaksten Eiendomsskattesedlene for 2020 sendes ut i disse dager, både i Oslo og i andre kommuner, og det er viktig å kontrollere at grunnlaget for eiendomsskattetakstene er korrekt. Skatteetatens formuesverdier som grunnlag Eiendomsskatten er en kommunal skatt som eiendomsskattekontoret i kommunen ut...

Driftsfase – avskrivning & aktiverte kostnader

Innhold:  1 Regnskap 1.1 Avskrivning 1.2 Nedskrivning 2 Skatt  2.1 Avskrivninger på saldo 2.2 Tomt 2.3 Tidfesting I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiavgift og regnskap (NGAAP). I denne artikkelen redegjør vi for skattemes...

Brexit – i natt forlater Storbritannia EU

Etter flere år med dragkamp og forhandlinger, forlater Storbritannia i natt EU (31. januar 2020). Men det er mange vanskelige forhandlinger som gjenstår, både i forhold til EU og for Norge, og det er først ved årsslutt Brexit vil kunne få store konsekvenser.   Overgangsperiode I tillegg til at EU har signert en avtal...

Forenklinger i aksjeloven fra 1. januar 2020

Med virkning fra og med 1. januar 2020 forenkles aksjeloven § 3-8 om avtaler med nærstående og aksjeloven § 8-10 om selskapsfinansiert aksjeerverv. I sommer fremla Regjeringen en proposisjon med flere endringer i aksjeloven, og det er noen av disse endringene som nå trer i kraft. Formålet med endringene er blant annet å gjøre det kl...

Eiendomsutvikling – Oppføring av fast eiendom

Innhold:  Regnskapsmessig behandling av oppføringskostnader Skattemessig behandling av oppføringskostnader Særlig om rentekostnader – regnskap og skatt Fradrag for merverdiavgift på oppføringskostnader I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiav...

Lovfesting av en generell omgåelsesregel – «gjennomskjæring»

Våren 2019 fremmet Finansdepartementet et lovforslag om lovfesting av en generell omgåelsesregel. Lovforslaget er nå vedtatt av Stortinget, og vil gjelde fra 1. januar 2020. Den foreslåtte omgåelsesregelen skal gjelde for merverdiavgift og for de skattene som er regulert i skatteloven, og er en lovfesting av den til nå gjeldende «ulov...

Aksjesparekonto – fristen nærmer seg

31. desember 2019 er siste mulighet til å flytte aksjer og aksjefond du allerede har inn i en aksjesparekonto uten beskatning, men for å overholde denne fristen har de fleste banker og andre som tilbyr aksjesparekonto en frist for sine kunder som løper ut før det… 31. desember 2019 avsluttes overgangsordningen som ble fastsatt av Sto...

Statsbudsjettet 2020

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Det er ikke større struktur- eller satsendringer, kanskje med unntak av forslaget om å fjerne avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet, den såkalte «350-kronersregelen». Det blir også innført en forenklet registreringsordning for utenlandske tilbydere av varer...

Kjøp av eiendom

I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig, merverdiavgiftsmessig og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med kjøp av eiendom.  Innhold: 1 Innledning 2  Regnskapsmessig behandling av fast eiendom  3  Skattemessig behandling av fast eiendom 4 Avgiftsmessig behandling av fast eiendom 5&nb...

Høsten er årstiden for å rydde i selskapsstrukturen

Innhold:  1. Innledning 2. Ansvarsbegrensning og risikofordeling 3 Likviditet og administrasjon 4 Virksomhetskravet - risiko for å bli nektet skattefradrag 5 Formuesskatt ​6 Rigging for salg 7 Skatte- og dokumentavgiftsfritak ved omdannelse av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper til aksjeselskap     7.1 ...

Høringsforslag om fradragsrett for konsernbidrag til utenlandsk datterselskap

Finansdepartementet har sendt et forslag på høring om lovfesting av fradragsrett for konsernbidrag over landegrensene der det foreligger et endelig tap i et utenlandsk datterselskap innenfor EØS. Forslag til endring i konsernbidragsreglene er i stor grad en lovfesting av gjeldende rett, og legger seg på samme linje som Høyesterett i Høyes...

Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret

Foretaksregisteret setter hvert år frister for når meldinger om vedtak av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelser eller avviklinger må være mottatt for å bli behandlet før årsskiftet. Fristen for elektroniske meldinger er i år satt til 20. oktober 2019. Dette er meldinger som krever 6 ukers kreditorfrist før de kan meldes gjennomført, der...

Forslag om å endre reglene om oppkjøpsfinansiering

Aksjeloven § 8-10 setter begrensninger for når et aksjeselskap kan yte finansiell bistand i forbindelse med oppkjøp, typisk når et aksjeselskap stiller eiendom som sikkerhet i forbindelse med at det blir kjøpt opp. Eiendomsselskaper har imidlertid en særskilt adgang til å pantsette selskapets faste eiendom som sikkerhet for erverv av aks...

Høyesterettsdom om eiendomsskatt

Høyesterett har avsagt dom i massesøksmålet om eiendomsskatten på boliger i Oslo. Høyesterett kom til at det høye bunnfradraget er lovlig, men at eiendomsskatten for 2016 ble utskrevet for sent. Dommen har også prinsipiell betydning for eiendomsskatt andre steder enn i Oslo.   Bunnfradragets størrelse Høyesterett slo fast ...

Rentebegrensning

I 2014 ble det innført regler som begrenser rentefradrag på lån mellom nærstående parter. Formålet har vært å forhindre strukturer der skattepliktig inntekt kan hentes skattefritt ut av Norge som renter på interne lån fra utenlandsk eier. Fra 2019 er det foretatt vesentlige endringer i rentebegrensningsreglene for konsern, herunder un...

Høringsforslag om oppheving av gunstige verdsettelsesregler for aksjer

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å oppheve regelen om at formuesverdien av aksjer i nystiftet aksjeselskap skal settes til summen av aksjenes pålydende og overkurs. Det foreslås også en endring av verdsettelsestidspunktet for aksjer i selskap som har vært overtakende selskap i søsterfusjon eller i omvendt mor-datter...

Lovfesting av omgåelsesregelen – «gjennomskjæring»

Essensen i forslaget – enkelte innstramminger Tre år etter at Frederik Zimmer avga sin utredning om lovfesting av en generell omgåelsesregel, har Finansdepartementet nå fremmet et lovforslag for Stortinget. Den foreslåtte omgåelsesregelen skal gjelde for de skattene som er regulert i skatteloven samt for merverdiavgift, og foreslå...

Spareordning for ansatte – syntetiske aksjer

Skattedirektoratet avga før årsskiftet en bindende forhåndsuttalelse (BFU) hvor spørsmålet var om ansatte som valgte å la bonusen bli investert i selskapets syntetiske aksjeprogram fikk utsatt beskatning. Skattedirektoratet vurderte det slik at de ansatte ville ha adgang til å få bonusen utbetalt på tidspunktet for overføring til aksj...

Skattemessig behandling av anleggsbidrag

Borgarting lagmannsrett avsa 8. februar 2019 dom i saken om fradragsrett for anleggsbidrag til et nettselskap. En utbygger ble nektet både direkte fradrag og retten til å foreta avskrivninger, ettersom lagmannsretten mente utbygger ikke hadde hatt en oppofrelse og hadde mottatt en varig verdi som ikke ble forringet ved slit og elde. Dommen er...

Aksjonærlån – skattemessig behandling

Fra og med 7. oktober 2015 har lån som ytes til aksjonær i aksjeselskap blitt beskattet som utbytte, jf. skatteloven § 10-11. Det er viktig å kjenne til disse reglene for å kunne rapportere riktig og for at handlinger ikke skal få andre konsekvenser enn man regner med. Det reiser også flere problemstillinger at det er forskjell på avtal...

Mer fleksible regler for skattefrie personalrabatter og gaver

I RSM Nyhetsbrev 16 | 2018 redegjorde vi for nye regler om rabatter i arbeidsforhold. Den 8. mars 2019 sendte regjeringen ut en pressemelding om at de imidlertid ønsker å endre disse reglene med tilbakevirkende kraft fra og med 1. januar 2019. Regjeringen gjør reglene for skattefrie personalrabatter og skattefrie gaver mer flek...

Ny taksering for eiendomsskatt i Bergen kommune

Innhold: Innledning Kvadratmeterpris Bygningstype Soner Korreksjonsfaktorer​ Kartlegging av eiendomsskattetakster og klager Innledning Bystyret i Bergen har vedtatt ny alminnelig taksering for eiendomsskatt for eiendommer i hele kommunen med virkning fra 1. januar 2019. Takseringen gjelder alle eiendommer med kommunal skattetaks...

Et skatteeventyr

Skatteetatens mantra er «rett skatt til rett tid». Samtidig ønsker de fleste virksomheter å betale minst mulig skatt, og heller bruke overskudd på vekst eller utdelinger til eierne. For mange eiendomskonsern er begge deler mulig. For å illustrere det skal vi fortelle et «skatteeventyr». Det var en gang et eiendomskonsern som hadde sy...

Høyesterettsdom om skattefradrag for konsernbidrag til utenlandsk datterselskap

Et norsk morselskap ytet i 2010 konsernbidrag til litauisk datterselskap for å dekke et underskudd som var oppstått i Litauen. Det litauiske datterselskapet hadde året før solgt eiendelene og avviklet virksomheten i selskapet. Selskapet ble deretter besluttet likvidert i januar 2010 og slettet i april 2012.   I dommen vises det til...

Status Brexit – konsekvenser for Norge og nordmenn, per 23. januar 2019

RSM følger utviklingen i forbindelse med Brexit, og gir her en oppdatering på status, mulige konsekvenser og problemstillinger som er viktig å være oppmerksom på. Status Brexit-forhandlingene I RSM Nyhetsbrev 16 | 2018 omtalte vi den fremforhandlede utmeldingsavtalen mellom Storbritannia og EU. Etter denne utsendelsen har imidlertid ...

Skatt og avgift i den nye regjeringsplattformen

I slutten av forrige uke kom de nye regjeringspartiene med sin regjeringsplattform, den såkalte Granavolden‑plattformen. Der kom de med flere signaler om hvordan de ønsker å utvikle skatte- og avgiftssystemet de nærmeste årene, og vi omtaler her noen av de viktigste signalene og gir våre kommentarer til dem. Videre reduksjon i det to...

Kildeskatt på utbytte - nye dokumentasjonskrav

Fra 1. januar 2019 gjelder nye krav om hvilken dokumentasjon utenlandske aksjonærer må fremlegge for å trekke lavere kildeskatt enn 25 %. I RSM Nyhetsbrev 21 | 2017 ble det informert om at de nye kravene til dokumentasjon, som var ment å tre i kraft 1. januar 2018, var utsatt til 2019. De nye reglene om når det kan trekkes lavere k...

Saken om eiendomsskatt i Oslo kommune er anket til Høyesterett

Vi skrev i RSM Nyhetsbrev 15 | 2018 om lagmannsrettens dom vedrørende eiendomsskatten i Oslo kommune, der det ble slått fast at det høye bunnfradraget for boliger var lovlig, men at eiendomsskatten for 2016 var for sent utskrevet. Saken gjaldt kun boliger, ettersom eiendomsskatt på næringseiendom ble utskrevet først i 2017. Den 27...

Lagmannsrettsdom om eiendomsskatt i Oslo kommune

Opprinnelig publisert 2. november 2018. Oppdatert 6. desember 2018. ​ Lagmannsretten har slått fast at eiendomsskatt i Oslo for 2016 er utskrevet for sent, og at den må tilbakebetales. Dommen er imidlertid anket, så det gjenstår å se om saken slippes inn for Høyesterett. En skatt som berører mange Eiendomsskatt er en kommunal...

"Overrasket over kuttet i selskapsskatten." Finansavisen 9.10.18

Flere av Norges skattetungvektere er overrasket over kuttet i selskapsskatten, som de mener går lengre enn det Stortingets skatteforlik i 2016 indikerte.  Morten Hereng Christophersen, partner og advokat i RSM Advokatfirma, kommenterer i Finansavisen 9.10.2018 – Ja, det er overraskende. Selv om Scheel-utvalget anbefalte&nbs...

Statsbudsjettet 2019

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2019. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen basert på Scheel-utvalget (2014) og de signalene de har gitt de senere årene, med bl.a. redusert selskapsskatt til 22 %. Selv om budsjettet inneholder en del poster på utgiftssiden som muligens er et «frieri»...

Rapportér formue i kryptovaluta nå

Onsdag 12. september kunne man lese i Dagens Næringsliv at Skatteetaten har indikasjoner på at minst 30 000 nordmenn har formue i kryptovaluta, og at det kun er ca. 8 000 av disse som har rapportert inn formuen. Det er altså minst 22 000 nordmenn som har unnlatt å rapportere, og skattedirektør Hans Christian Holthe sier «vi får stad...

Fortsatt gunstige skatteregler for eiendomsbransjen

De senere årene har det skjedd flere endringer i skattereglene som har gjort det mindre gunstig å investere i eiendom. Kjenner man derimot til de mulighetene som ligger i skattereglene, er regelverket fortsatt gunstig for eiendomsbransjen. ​ Johan K. Engelschiøn og Morten H. Christophersen, Estate torsdag 30. august 2018  Sk...

Rederiskatt – forslag til lovtekst

I desember 2017 kunngjorde Finansdepartementet at rederiskatteordningen var godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for en ny 10 års periode fra 1. januar 2018 til 31. desember 2027, se nærmere omtale i RSM Nyhetsbrev 21 | 2018. Godkjennelsen innebar at gjeldene regelverk kunne videreføres med noen unntak som i hovedsak gjelder bareb...

Klagestorm på eiendomsskatten i Oslo

Oslo kommune har mottatt tusenvis av klager på eiendomsskatten og så langt har oppsiktsvekkende mange av de som har klaget fått medhold. Skrevet av Bjørn Henning Grandal i Finansavisen JUS 24. mai 2018. Rundt 1. mars sendte 366 av Norges 422 kommuner ut eiendomsskattesedler med en seks ukers...

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble lagt frem i dag, uten noen store endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi går derfor ikke i dybden på noen av de foreslåtte endringene, men omtaler de kun på overordnet nivå:   Regjeringen varsler innføring av mva‑fritak ved digital utgivelse av tidsskrift som allerede finnes i pa...

Finansavisen 9.5.18 «Cryptocurrency Papers» – opplysningsplikt og skatt

Å unnlate å opplyse om kryptogevinst kan gi alvorlig baksmell senere, advarer advokat Morten H.  Christophersen i RSM Advokatfirma.   Morten H. Christophersen, RSM Advokatfirma | Finansavisen 9. 5.2018   Fristen for å levere skattemeldingen for 2017 er ute. Sannsynligvis er det mange som ikke har rappo...

RSM Informerer for gründere og startups

Det er mange regler å forholde seg til, og problemstillinger man støter på når man starter opp en virksomhet. På vår side for Gründere & Startups omtaler vi noen aktuelle problemstillinger, slik som valg av selskapsform, skatt og merverdiavgift, bokføring, regnskap og revisjon, finansiering og støtteordninger.   ...

Årsavslutning og generalforsamling

Det er tid for årsavslutning og avholdelse av generalforsamling. Nedenfor beskriver vi praktiske regler og råd rundt forberedelser til og gjennomføring av generalforsamling. Regler rundt generalforsamling følger av aksjelovens kapittel 5, og brudd på reglene kan i verste fall føre til at generalforsamlingen kjennes ugyldig på grunn av fo...

Eiendomsskatt

Innhold:  1. Erfaringer i Oslo fra 2017 2. Retaksering  3. Omtaksering  4. Klage over eiendomsskatt 5. Dekning av sakskostnader Erfaringer i Oslo fra 2017 Reglene for hvordan næringseiendom og ubebygde tomter skal takseres i Oslo er omtalt i RSM Informerer 2/2017. Database med takster På grunnlag av ei...

Kryptovaluta og skatt

Artikkel oppdatert 5.6.2018 Innhold: Innledning Skatteplikt? Tidfesting – når skal man betale skatt? Gevinstberegning – hvor mye skal man skatte av? Fradrag for kostnader gir redusert skattepliktig inntekt Fradrag for tap Gevinst- og tapsberegning også ved bruk av kryptovaluta ...

Eiendomsskatt, ikke maskinskatt

Eiendomsskatt utskrives på alt fra verktøy til større produksjonslinjer plassert i bygg som ellers fint kan fungere for andre formål. Dette er feil, skriver advokat Morten H. Christophersen.   Innlegget er skrevet av Morten H. Christophersen, Partner i RSM Advokatfirma, for Finansavisen 5.12.2017  I novem...

Skatt og merverdiavgift: Her kan det gå galt i boligutviklingsprosjekter

Det er en vanlig misforståelse innen eiendomsutvikling at boligprosjekter ikke skaper utfordringer knyttet til skatt og avgift. Det finnes imidlertid flere sentrale problemstillinger som boligutviklere bør kjenne til, og som vi omtaler i denne utgaven av RSM Informerer. 1. Ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift 2. Skatteplikt...

Statsbudsjettet 2018

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2018. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen og de signalene de har gitt de senere årene. Det er dermed ingen store overraskelser, men et budsjett for forutberegnelighet og stabilitet. Det er en fordel for norsk næringsliv, så vel som for Norge i konkurranse ...

RSM Informerer 2/2017

Takseringsregler for eiendomsskatt i Oslo Eiendomsskatt på: • Kontoreiendommer • Handelseiendommer • Hoteller • Parkeringshus • Lagereiendommer • Ubebygde tomter • Bygg under oppføring • Festetomter • Industrianlegg o.l. («verk og bruk»)  1 Innledning I denne utgaven av RSM Informerer gjennomg...

RSM Informerer 1/2017 | Eiendomsskatt

Eiendomsskatt (oppdatert artikkel 7.3.2019) Innhold: Grunnleggende om eiendomsskatt Hvilke eiendommer er gjenstand for eiendomsskatt? Skattesatser Skattegrunnlaget Likebehandlingsprinsippet Klagereglene Hvem skal betale eiendomsskatten?   1. Grunnleggende om eiendomsskatt  I Norge er eiendomsskatt en ...

Frokostseminar 1.mars i Oslo: Eiendomsskatt

Velkommen til frokostseminar  Oslo kommune innførte eiendomsskatt på boliger fra 2016 og har vedtatt innføring av eiendomsskatt på næringseiendom fra og med 2017. Forutsetningen for å kunne innføre eiendomsskatt fra 2017 er at alle eiendommer er taksert og at eiendomsskatt er utskrevet innen 1. mars 2017. Kommunen har uttalt at de vi...

Ny partner i RSM Advokatfirma: Morten Hereng Christophersen

Vi er svært stolte av å kunne ønske Morten Hereng Christophersen velkommen som partner i RSM Advokatfirma fra og med 15. februar 2017.  Vi styrker en allerede sterk skatte- og avgiftsavdeling med enda en partner. Eiendoms- og skatteadvokat Morten H. Christophersen forlater EY og blir partner i RSM Advokatfirma fra 15....