Norge
Languages

Languages

Morten Hereng Christophersen
Partner

Biografi

Morten er advokat og partner i RSM Advokatfirma, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Morten har bred erfaring fra 5 år som skattejurist i Skatteetaten (2006-2010) og 6 år som advokat i Ernst & Young Advokatfirma (2010-2017), og med rådgivning innen en rekke bransjer som eiendom, bygg og anlegg, energi, bank og finans, private equity og investeringsselskaper, samt rådgivning til privatpersoner. Han er medlem av selskapets Bransjegruppe Eiendom, og har jobbet særlig mye med kjøp, salg, utvikling og drift av fast eiendom. Morten holder jevnlig kurs innenfor skatterettslige emner og har vært benyttet av blant annet Estate Konferanse.

 

News articles

Eiendomsutvikling – Oppføring av fast eiendom

26. november 2019
Innhold:  Regnskapsmessig behandling av oppføringskostnader Skattemessig behandling av oppføringskostnader Særlig om rentekostnader – regnskap og skatt Fradrag for merverdiavgift på oppføringskostnader I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiav...

Lovfesting av en generell omgåelsesregel – «gjennomskjæring»

22. november 2019
Våren 2019 fremmet Finansdepartementet et lovforslag om lovfesting av en generell omgåelsesregel. Lovforslaget er nå vedtatt av Stortinget, og vil gjelde fra 1. januar 2020. Den foreslåtte omgåelsesregelen skal gjelde for merverdiavgift og for de skattene som er regulert i skatteloven, og er en lovfesting av den til nå gjeldende «ulov...

Aksjesparekonto – fristen nærmer seg

22. november 2019
31. desember 2019 er siste mulighet til å flytte aksjer og aksjefond du allerede har inn i en aksjesparekonto uten beskatning, men for å overholde denne fristen har de fleste banker og andre som tilbyr aksjesparekonto en frist for sine kunder som løper ut før det… 31. desember 2019 avsluttes overgangsordningen som ble fastsatt av Sto...

Statsbudsjettet 2020

7. oktober 2019
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Det er ikke større struktur- eller satsendringer, kanskje med unntak av forslaget om å fjerne avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet, den såkalte «350-kronersregelen». Det blir også innført en forenklet registreringsordning for utenlandske tilbydere av varer...

Kjøp av eiendom

1. oktober 2019
I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig, merverdiavgiftsmessig og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med kjøp av eiendom. Innhold: 1 Innledning 2  Regnskapsmessig behandling av fast eiendom  3  Skattemessig behandling av fast eiendom 4 Avgiftsmessig behandling av fast eiendom 5  Kjøp...

Høsten er årstiden for å rydde i selskapsstrukturen

19. september 2019
Innhold:  1. Innledning 2. Ansvarsbegrensning og risikofordeling 3 Likviditet og administrasjon 4 Virksomhetskravet - risiko for å bli nektet skattefradrag 5 Formuesskatt ​6 Rigging for salg 7 Skatte- og dokumentavgiftsfritak ved omdannelse av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper til aksjeselskap     7.1 ...

Høringsforslag om fradragsrett for konsernbidrag til utenlandsk datterselskap

4. september 2019
Finansdepartementet har sendt et forslag på høring om lovfesting av fradragsrett for konsernbidrag over landegrensene der det foreligger et endelig tap i et utenlandsk datterselskap innenfor EØS. Forslag til endring i konsernbidragsreglene er i stor grad en lovfesting av gjeldende rett, og legger seg på samme linje som Høyesterett i Høyes...

Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret

4. september 2019
Foretaksregisteret setter hvert år frister for når meldinger om vedtak av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelser eller avviklinger må være mottatt for å bli behandlet før årsskiftet. Fristen for elektroniske meldinger er i år satt til 20. oktober 2019. Dette er meldinger som krever 6 ukers kreditorfrist før de kan meldes gjennomført, der...

Forslag om å endre reglene om oppkjøpsfinansiering

1. juli 2019
Aksjeloven § 8-10 setter begrensninger for når et aksjeselskap kan yte finansiell bistand i forbindelse med oppkjøp, typisk når et aksjeselskap stiller eiendom som sikkerhet i forbindelse med at det blir kjøpt opp. Eiendomsselskaper har imidlertid en særskilt adgang til å pantsette selskapets faste eiendom som sikkerhet for erverv av aks...

Høyesterettsdom om eiendomsskatt

1. juli 2019
Høyesterett har avsagt dom i massesøksmålet om eiendomsskatten på boliger i Oslo. Høyesterett kom til at det høye bunnfradraget er lovlig, men at eiendomsskatten for 2016 ble utskrevet for sent. Dommen har også prinsipiell betydning for eiendomsskatt andre steder enn i Oslo.   Bunnfradragets størrelse Høyesterett slo fast ...

Rentebegrensning

8. mai 2019
I 2014 ble det innført regler som begrenser rentefradrag på lån mellom nærstående parter. Formålet har vært å forhindre strukturer der skattepliktig inntekt kan hentes skattefritt ut av Norge som renter på interne lån fra utenlandsk eier. Fra 2019 er det foretatt vesentlige endringer i rentebegrensningsreglene for konsern, herunder un...

Høringsforslag om oppheving av gunstige verdsettelsesregler for aksjer

8. mai 2019
Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å oppheve regelen om at formuesverdien av aksjer i nystiftet aksjeselskap skal settes til summen av aksjenes pålydende og overkurs. Det foreslås også en endring av verdsettelsestidspunktet for aksjer i selskap som har vært overtakende selskap i søsterfusjon eller i omvendt mor-datter...

Lovfesting av omgåelsesregelen – «gjennomskjæring»

8. mai 2019
Essensen i forslaget – enkelte innstramminger Tre år etter at Frederik Zimmer avga sin utredning om lovfesting av en generell omgåelsesregel, har Finansdepartementet nå fremmet et lovforslag for Stortinget. Den foreslåtte omgåelsesregelen skal gjelde for de skattene som er regulert i skatteloven samt for merverdiavgift, og foreslå...

Spareordning for ansatte – syntetiske aksjer

13. mars 2019
Skattedirektoratet avga før årsskiftet en bindende forhåndsuttalelse (BFU) hvor spørsmålet var om ansatte som valgte å la bonusen bli investert i selskapets syntetiske aksjeprogram fikk utsatt beskatning. Skattedirektoratet vurderte det slik at de ansatte ville ha adgang til å få bonusen utbetalt på tidspunktet for overføring til aksj...

Skattemessig behandling av anleggsbidrag

13. mars 2019
Borgarting lagmannsrett avsa 8. februar 2019 dom i saken om fradragsrett for anleggsbidrag til et nettselskap. En utbygger ble nektet både direkte fradrag og retten til å foreta avskrivninger, ettersom lagmannsretten mente utbygger ikke hadde hatt en oppofrelse og hadde mottatt en varig verdi som ikke ble forringet ved slit og elde. Dommen er...

Aksjonærlån – skattemessig behandling

13. mars 2019
Fra og med 7. oktober 2015 har lån som ytes til aksjonær i aksjeselskap blitt beskattet som utbytte, jf. skatteloven § 10-11. Det er viktig å kjenne til disse reglene for å kunne rapportere riktig og for at handlinger ikke skal få andre konsekvenser enn man regner med. Det reiser også flere problemstillinger at det er forskjell på avtal...

Mer fleksible regler for skattefrie personalrabatter og gaver

13. mars 2019
I RSM Nyhetsbrev 16 | 2018 redegjorde vi for nye regler om rabatter i arbeidsforhold. Den 8. mars 2019 sendte regjeringen ut en pressemelding om at de imidlertid ønsker å endre disse reglene med tilbakevirkende kraft fra og med 1. januar 2019. Regjeringen gjør reglene for skattefrie personalrabatter og skattefrie gaver mer flek...

Ny taksering for eiendomsskatt i Bergen kommune

6. mars 2019
Innhold: Innledning Kvadratmeterpris Bygningstype Soner Korreksjonsfaktorer​ Kartlegging av eiendomsskattetakster og klager Innledning Bystyret i Bergen har vedtatt ny alminnelig taksering for eiendomsskatt for eiendommer i hele kommunen med virkning fra 1. januar 2019. Takseringen gjelder alle eiendommer med kommunal skattetaks...

Et skatteeventyr

7. februar 2019
Skatteetatens mantra er «rett skatt til rett tid». Samtidig ønsker de fleste virksomheter å betale minst mulig skatt, og heller bruke overskudd på vekst eller utdelinger til eierne. For mange eiendomskonsern er begge deler mulig. For å illustrere det skal vi fortelle et «skatteeventyr». Det var en gang et eiendomskonsern som hadde sy...

Høyesterettsdom om skattefradrag for konsernbidrag til utenlandsk datterselskap

7. februar 2019
Et norsk morselskap ytet i 2010 konsernbidrag til litauisk datterselskap for å dekke et underskudd som var oppstått i Litauen. Det litauiske datterselskapet hadde året før solgt eiendelene og avviklet virksomheten i selskapet. Selskapet ble deretter besluttet likvidert i januar 2010 og slettet i april 2012.   I dommen vises det til...

Status Brexit – konsekvenser for Norge og nordmenn, per 23. januar 2019

23. januar 2019
RSM følger utviklingen i forbindelse med Brexit, og gir her en oppdatering på status, mulige konsekvenser og problemstillinger som er viktig å være oppmerksom på. Status Brexit-forhandlingene I RSM Nyhetsbrev 16 | 2018 omtalte vi den fremforhandlede utmeldingsavtalen mellom Storbritannia og EU. Etter denne utsendelsen har imidlertid ...

Skatt og avgift i den nye regjeringsplattformen

23. januar 2019
I slutten av forrige uke kom de nye regjeringspartiene med sin regjeringsplattform, den såkalte Granavolden‑plattformen. Der kom de med flere signaler om hvordan de ønsker å utvikle skatte- og avgiftssystemet de nærmeste årene, og vi omtaler her noen av de viktigste signalene og gir våre kommentarer til dem. Videre reduksjon i det to...

Kildeskatt på utbytte - nye dokumentasjonskrav

23. januar 2019
Fra 1. januar 2019 gjelder nye krav om hvilken dokumentasjon utenlandske aksjonærer må fremlegge for å trekke lavere kildeskatt enn 25 %. I RSM Nyhetsbrev 21 | 2017 ble det informert om at de nye kravene til dokumentasjon, som var ment å tre i kraft 1. januar 2018, var utsatt til 2019. De nye reglene om når det kan trekkes lavere k...

Saken om eiendomsskatt i Oslo kommune er anket til Høyesterett

10. desember 2018
Vi skrev i RSM Nyhetsbrev 15 | 2018 om lagmannsrettens dom vedrørende eiendomsskatten i Oslo kommune, der det ble slått fast at det høye bunnfradraget for boliger var lovlig, men at eiendomsskatten for 2016 var for sent utskrevet. Saken gjaldt kun boliger, ettersom eiendomsskatt på næringseiendom ble utskrevet først i 2017. Den 27...

Lagmannsrettsdom om eiendomsskatt i Oslo kommune

6. desember 2018
Opprinnelig publisert 2. november 2018. Oppdatert 6. desember 2018. ​ Lagmannsretten har slått fast at eiendomsskatt i Oslo for 2016 er utskrevet for sent, og at den må tilbakebetales. Dommen er imidlertid anket, så det gjenstår å se om saken slippes inn for Høyesterett. En skatt som berører mange Eiendomsskatt er en kommunal...

"Overrasket over kuttet i selskapsskatten." Finansavisen 9.10.18

9. oktober 2018
Flere av Norges skattetungvektere er overrasket over kuttet i selskapsskatten, som de mener går lengre enn det Stortingets skatteforlik i 2016 indikerte.  Morten Hereng Christophersen, partner og advokat i RSM Advokatfirma, kommenterer i Finansavisen 9.10.2018 – Ja, det er overraskende. Selv om Scheel-utvalget anbefalte&nbs...

Statsbudsjettet 2019

8. oktober 2018
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2019. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen basert på Scheel-utvalget (2014) og de signalene de har gitt de senere årene, med bl.a. redusert selskapsskatt til 22 %. Selv om budsjettet inneholder en del poster på utgiftssiden som muligens er et «frieri»...

Rapportér formue i kryptovaluta nå!

13. september 2018
Onsdag 12. september kunne man lese i Dagens Næringsliv at Skatteetaten har indikasjoner på at minst 30 000 nordmenn har formue i kryptovaluta, og at det kun er ca. 8 000 av disse som har rapportert inn formuen. Det er altså minst 22 000 nordmenn som har unnlatt å rapportere, og skattedirektør Hans Christian Holthe sier «vi får stad...

Fortsatt gunstige skatteregler for eiendomsbransjen

30. august 2018
De senere årene har det skjedd flere endringer i skattereglene som har gjort det mindre gunstig å investere i eiendom. Kjenner man derimot til de mulighetene som ligger i skattereglene, er regelverket fortsatt gunstig for eiendomsbransjen. ​ Johan K. Engelschiøn og Morten H. Christophersen, Estate torsdag 30. august 2018  Sk...

Rederiskatt – forslag til lovtekst

27. juni 2018
I desember 2017 kunngjorde Finansdepartementet at rederiskatteordningen var godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for en ny 10 års periode fra 1. januar 2018 til 31. desember 2027, se nærmere omtale i RSM Nyhetsbrev 21 | 2018. Godkjennelsen innebar at gjeldene regelverk kunne videreføres med noen unntak som i hovedsak gjelder bareb...

Klagestorm på eiendomsskatten i Oslo

29. mai 2018
Oslo kommune har mottatt tusenvis av klager på eiendomsskatten og så langt har oppsiktsvekkende mange av de som har klaget fått medhold. Skrevet av Bjørn Henning Grandal i Finansavisen JUS 24. mai 2018. Rundt 1. mars sendte 366 av Norges 422 kommuner ut eiendomsskattesedler med en seks ukers...

Revidert nasjonalbudsjett 2018

15. mai 2018
Revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble lagt frem i dag, uten noen store endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi går derfor ikke i dybden på noen av de foreslåtte endringene, men omtaler de kun på overordnet nivå:   Regjeringen varsler innføring av mva‑fritak ved digital utgivelse av tidsskrift som allerede finnes i pa...

Finansavisen 9.5.18 «Cryptocurrency Papers» – opplysningsplikt og skatt

11. mai 2018
Å unnlate å opplyse om kryptogevinst kan gi alvorlig baksmell senere, advarer advokat Morten H.  Christophersen i RSM Advokatfirma.   Morten H. Christophersen, RSM Advokatfirma | Finansavisen 9. 5.2018   Fristen for å levere skattemeldingen for 2017 er ute. Sannsynligvis er det mange som ikke har rappo...

RSM Informerer for gründere og startups

3. mai 2018
  Det er mange regler å forholde seg til, og problemstillinger man støter på når man starter opp en virksomhet. På vår side for Gründere & Startups omtaler vi noen aktuelle problemstillinger, slik som valg av selskapsform, skatt og merverdiavgift, bokføring, regnskap og revisjon, finansiering og støtteordninger. ...

Årsavslutning og generalforsamling

18. april 2018
Det er tid for årsavslutning og avholdelse av generalforsamling. Nedenfor beskriver vi praktiske regler og råd rundt forberedelser til og gjennomføring av generalforsamling. Regler rundt generalforsamling følger av aksjelovens kapittel 5, og brudd på reglene kan i verste fall føre til at generalforsamlingen kjennes ugyldig på grunn av fo...

Eiendomsskatt

15. februar 2018
Innhold:  1. Erfaringer i Oslo fra 2017 2. Retaksering  3. Omtaksering  4. Klage over eiendomsskatt 5. Dekning av sakskostnader Erfaringer i Oslo fra 2017 Reglene for hvordan næringseiendom og ubebygde tomter skal takseres i Oslo er omtalt i RSM Informerer 2/2017. Database med takster På grunnlag av ei...

Kryptovaluta og skatt

30. januar 2018
Artikkel oppdatert 5.6.2018 Innhold: Innledning Skatteplikt? Tidfesting – når skal man betale skatt? Gevinstberegning – hvor mye skal man skatte av? Fradrag for kostnader gir redusert skattepliktig inntekt Fradrag for tap Gevinst- og tapsberegning også ved bruk av kryptovaluta ...

Eiendomsskatt, ikke maskinskatt

6. desember 2017
Eiendomsskatt utskrives på alt fra verktøy til større produksjonslinjer plassert i bygg som ellers fint kan fungere for andre formål. Dette er feil, skriver advokat Morten H. Christophersen.   Innlegget er skrevet av Morten H. Christophersen, Partner i RSM Advokatfirma, for Finansavisen 5.12.2017  ...

Skatt og merverdiavgift: Her kan det gå galt i boligutviklingsprosjekter

28. november 2017
Det er en vanlig misforståelse innen eiendomsutvikling at boligprosjekter ikke skaper utfordringer knyttet til skatt og avgift. Det finnes imidlertid flere sentrale problemstillinger som boligutviklere bør kjenne til, og som vi omtaler i denne utgaven av RSM Informerer. 1. Ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift 2. Skatteplikt...

Statsbudsjettet 2018

12. oktober 2017
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2018. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen og de signalene de har gitt de senere årene. Det er dermed ingen store overraskelser, men et budsjett for forutberegnelighet og stabilitet. Det er en fordel for norsk næringsliv, så vel som for Norge i konkurranse ...

På tide å rydde opp i selskapsstrukturen?

21. september 2017
Fra RSM Informerer 4 2017 | strukturering   Innhold:    1. Innledning 2. Ansvarsbegrensning og risikofordeling 3. Likviditet og administrasjon 4. Virksomhetskravet – risiko for å bli nektet skattefradrag 5. Formuesskatt 6. Rigging for salg 7. Sk...

RSM Informerer 2/2017

1. mars 2017
Takseringsregler for eiendomsskatt i Oslo Eiendomsskatt på:• Kontoreiendommer• Handelseiendommer• Hoteller• Parkeringshus• Lagereiendommer• Ubebygde tomter• Bygg under oppføring• Festetomter• Industrianlegg o.l. («verk og bruk»)  1 Innledning I denne utgaven av RSM Informerer gjen...

RSM Informerer 1/2017 | Eiendomsskatt

22. februar 2017
Eiendomsskatt (oppdatert artikkel 7.3.2019) Innhold: Grunnleggende om eiendomsskatt Hvilke eiendommer er gjenstand for eiendomsskatt? Skattesatser Skattegrunnlaget Likebehandlingsprinsippet Klagereglene Hvem skal betale eiendomsskatten?   1. Grunnleggende om eiendomsskatt  I Norge er eiendomsskatt en ...

Frokostseminar 1.mars i Oslo: Eiendomsskatt

16. februar 2017
Velkommen til frokostseminar  Oslo kommune innførte eiendomsskatt på boliger fra 2016 og har vedtatt innføring av eiendomsskatt på næringseiendom fra og med 2017. Forutsetningen for å kunne innføre eiendomsskatt fra 2017 er at alle eiendommer er taksert og at eiendomsskatt er utskrevet innen 1. mars 2017. Kommunen har uttalt at d...
Tweets
Arrangementer

Frokostseminar om eiendomsskatt

7. mars 2018, kl. 8 - 9.30
Rundt 1. mars sender 366 av Norges 422 kommuner ut eiendomsskattesedler, med en 6 ukers klagefrist dersom man er uenig. Enkelte kommuner har vært forsiktig i sin taksering, mens andre har vært offensive slik at det kan være god grunn til å klage. Eiendomsskatt på maskiner trappes ned fra 2019 til 2024, men det er utskrevet eiendomsskatt på en...

Frokostseminar om Initial Coin Offering (ICO) og tilgrensende problemstillinger

7. november 2018
7. november inviterer vi til frokostseminar om Initial Coin Offering (ICO) og omsetning av "tokens" utstedt gjennom ICO. Arne Peder Blix, som har erfaring med ICO som gründer og CEO i Friend Software Corporation AS, vil innlede med litt generelt om ICO og sine erfaringer fra Friend. Deretter vil våre eksperter i RSM snakke om regnskap, skatt ...

Frokostseminar: "Earnout - hva må du ha kontroll på?"

Oslo 3. september 2019
I forbindelse med et virksomhetssalg vil en earnout kunne bygge bro mellom kjøpers risikovilje og selgers forventninger. Frokostseminaret gir en overordnet innføring i følgende elementer: Formål Fordeler og ulemper for kjøper og selger Avtalemessige elementer Skattemessige konsekvenser Vi deler våre erfaringer og kompetanse f...