Morten Hereng Christophersen
Partner | leder RSM Advokatfirma

Biografi

Morten er advokat, partner og daglig leder i RSM Advokatfirma, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Morten har bred erfaring fra 5 år som skattejurist i Skatteetaten (2006-2010), 7 år som advokat i Ernst & Young Advokatfirma (2010-2017), med rådgivning innen en rekke bransjer som eiendom, bygg og anlegg, energi, bank og finans, private equity og investeringsselskaper, samt rådgivning til privatpersoner. Han er medlem av selskapets Bransjegruppe Eiendom, og har jobbet særlig mye med kjøp, salg, utvikling og drift av fast eiendom. Morten holder jevnlig kurs innenfor skatterettslige emner og har vært benyttet av blant annet Estate Konferanse.

 

News articles

Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret

20. september 2021
Mange ønsker å gjennomføre fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser og avviklinger med virkning i inneværende år. Dette krever 6 ukers kreditorfrist, og for å være sikker på å få registrert gjennomføringen før årsskiftet har Foretaksregisteret satt som frist at beslutningsmeldinger må være sendt til behandling innen 11. oktober. ...

Forslag om omlegging av petroleumsskatten fra 2022

20. september 2021
På en pressekonferanse den 31. august, la regjeringen frem forslag om store endringer i petroleumsskatten med virkning fra 2022. Finansminister Jan Tore Sanner uttalte i denne forbindelse at «omleggingen vil gjøre skattesystemet for olje- og gassvirksomheten bedre tilpasset utviklingen på norsk sokkel i årene fremover. Endringene vil i...

Ikke fradragsrett for kontantbetalinger på mer enn NOK 10 000

20. september 2021
Det følger av skatteloven § 6-51 at betalinger på mer enn NOK 10 000 må overføres via bank for å gi skattemessig fradragsrett. Fradragsnektelsen gjelder ved kontant betaling av alle typer kostnader, inkludert lønnskostnader, og også ved kontant betaling av anskaffelser i utlandet. Det samme gjelder fradrag og kompensasjon for inng...

Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

25. juni 2021
Oppdatert 24. juni 2021 Myndighetene har siden mars i fjor kommet med en rekke skatte- og avgiftstiltak for å avhjelpe den økonomiske situasjonen for mange virksomheter som følge av Covid-19. De fleste av forslagene har vært fulgt opp med lov- og forskriftsendringer. Noen av tiltakene er avviklet eller vil bli avviklet innen kor...

Revidert nasjonalbudsjett 2021

11. mai 2021
Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2021, uten noen spennende endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi forventet flere detaljer om opsjonsskatt for selskaper i oppstarts- og vekstfasen, men det skal først avklares med ESA ift EØS-avtalen. Forslaget blir sendt på høring våren 2021, med sikte på at det fremmes forsla...

Hvordan skattlegge kryptovaluta?

29. april 2021
Bitcoin, en av de mest populære kryptovalutaene også kjent som virtuell valuta, har nådd nye høyder med toppnotering på over 60 000 dollar. Institusjonelle investorer har ved å investere i bitcoin og andre kryptovalutaer bidratt til å øke interessen og prisen. Omsetning av kryptovaluta følger de alminnelige reglene for inntekts- o...

Bør man investere i kryptovaluta personlig eller i selskap?

28. april 2021
Kryptovaluta beskattes ulikt for personlige eiere og aksjeselskaper. Det finnes ingen fasitsvar på om det lønner seg å investere i kryptovaluta personlig eller via aksjeselskapet. Det må vurderes konkret ut fra omfanget av aktiviteten, hva inntekter skal brukes til og formuessituasjonen. Les også våre andre aktuelle artikler: Hvorda...

Hvordan rapportere skattepliktig kryptovaluta?

28. april 2021
Har du kjøpt, minet eller solgt kryptovaluta i løpet av 2020? I så fall er det viktig at du får med nødvendig informasjon i skattemeldingen. Dette er ikke informasjon som kommer forhåndsutfylt, og må derfor fylles inn manuelt. Les også våre andre aktuelle artikler: Hvordan skattlegge kryptovaluta? Bør man investere i kryptov...

Kompensasjonsordningen må ikke tolkes på en snever måte

22. april 2021
Det er en vanskelig tid for mange næringsdrivende. - Skatteetaten bør la tvilen komme dem til gode, mener advokatene Johan K. Engelschiøn og Morten H. Christophersen. De mener kompensasjonsreglene kan forstås ulikt, og at Skatteetaten i enkelte tilfeller tolker forskriften om kompensasjonsordningen snevert. Les hele kronikken deres ...

Skattemotiverte transaksjoner – viktige avklaringer om fradragsrett og opplysningsplikt

9. februar 2021
Høyesterett har i avsagt dom fra 13. november 2020 (HR-2020-2200-A) kommet med viktige avklaringer om skattemotiverte transaksjoner. Avklaringene gjelder anvendelsesområdet for hovedformålslæren i skatteloven § 6-1 og opplysningsplikt om skatteyters subjektive motiver med transaksjonen. Dersom en transaksjon har flere formål, der ...

Skatt på gevinst ved salg av boligeiendom til eiendomsutvikler

9. februar 2021
I 2017 ble en boligeiendom på Fornebu på ca. 2,5 mål solgt til et profesjonelt eiendomsutviklingsselskap. Markedsverdien var ifølge megler anslått til å ligge omkring kr 15 millioner, mens endelig salgssum utgjorde kr 38 millioner. Utgangspunktet er at gevinst ved salg av boligeiendommer er unntatt beskatning når k...

Skattefritt boligsalg eller skattepliktig tomtesalg?

3. februar 2021
- Ved salg av egen bolig til eiendomsutviklere, er det uheldig at man ikke skattemessig skiller ut skattefri boliggevinst, men at man beskatter hele gevinsten som tomtesalg. Les hele debattinnlegget fra Finansavisen nedenfor. Skrevet av Morten H. Christophersen og Julie Marie Flom, Debattinnlegg i Finansavisen 3.2.2021 Utgangspunkt...

Arbeidsgiveravgift: Regelendring for ambulerende virksomhet

14. januar 2021
Reglene for beregning av arbeidsgiveravgift for ansatte som utfører hovedvekten av sitt arbeid i en sone med annen sats enn den sonen arbeidsgiver er registrert i, er endret med virkning fra 1. januar 2021. Arbeidsgiver kan nå bruke satsen i en sone der denne er lavere enn for registreringssonen.  Bedrifter dette gjelder for bør de...

Arbeidsgivers dekning av kostnader til hjemmekontor

14. januar 2021
2020 ble et annerledes år, noe som for mange medførte jobbing fra hjemmekontor. Utstrakt bruk av hjemmekontor har gitt nye utfordringer knyttet til det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet, og skatteetaten har i en uttalelse klargjort nærmere hva arbeidsgiver skattefritt kan dekke av kostnader til hjemmekontor for sine ansatte. Kostnader m...

Høyesterett: Grensen mellom vedlikehold og påkostning

12. november 2020
Høyesterett avsa 22. oktober 2020 dom i sak som gjaldt skattemessig fradrag ved oppgraderinger av et damanlegg («Svartevass-dommen»). Spørsmålet var om kostnadene kunne fradragsføres som vedlikehold, eller om de måtte aktiveres på saldo og fradragsføres gjennom avskrivninger. Høyesterett kom til at kostnadene måtte aktiveres som påk...

Statsbudsjettet 2021

7. oktober 2020
I dag ble statsbudsjettet for 2021 lagt frem. Det ble ikke foreslått de store endringene av skatter og avgifter, men det foreslås fortsatt nedtrapping av formuesskatten på såkalt «arbeidende kapital», kildeskatt på renter og royalty, hurtigere fradrag for investeringskostnader for vannkraftverk og innføring av produksjonsavgift på fisk...

Driftsfase – Ombygging og rehabilitering, fradrag for vedlikehold

24. september 2020
I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig vedlikehold, mva-fradrag og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med ombygging og rehabilitering av en eiendom i en driftsfase. Regnskap Skillet mellom vedlikehold og påkostning Dekomponering Avslutning Skatt Skillet mellom vedlikehold og påkostning Standardhevin...

Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret

10. september 2020
Det er ofte viktig at fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser og avviklinger gjennomføres før årsskiftet, og siden dette er hendelser som krever 6 ukers kreditorfrist er Foretaksregisterets frist for å melde disse med garantert gjennomføring i 2020 allerede 20. oktober.   Frist for meldinger som krever 6 ukers kreditorfrist F...

Avklaring rundt omgåelsesregelen

2. juli 2020
Finansdepartementet forsøkte i forslaget til revidert nasjonalbudsjett å innskrenke finanskomiteens uttalelse fra i høst om at den rettspraksis som ble nedfelt med ConocoPhillips III‑dommen fortsatt gjelder. Finanskomiteen er imidlertid ikke enig med departementet, slik at fisjon for salg fortsatt skal være mulig, slik det har vært ...

Generasjonsskifte - risiko for gjeninnføring av arveavgift?

24. juni 2020
Mange vurderer å gjennomføre generasjonsskifte i frykt for gjeninnføring av arveavgiften etter neste stortingsvalg. Våre erfarne skatteadvokater Morten Hereng Christophersen og Johan K. Engelschiøn har diskutert noen av hovedpunktene: faren for gjeninnføring av arveavgift, fra hvilket tidspunkt arveavgift kan tenkes gjeninnført, ...

RSM og Nyenrode Business Universiteit lanserer europeiske skatteveiledere for fast eiendom 

9. juni 2020
RSM International, verdens ledende nettverk for revisjons-, skatte- og rådgivningsselskaper for mellomstore bedrifter, har i samarbeid med Nyenrode Business Universiteit, det eneste private universitetet i Nederland, lansert sine nyeste veiledere for beskatning av næringseiendom i Europa. De nettbaserte veilederne gir flernasjonale virksomhe...

Skal ditt selskap levere skjema om begrensning av rentefradrag?

4. juni 2020
Rentebegrensningsreglene består av to regelsett; selskap i konsern (konsernregelen) og selskap utenfor konsern (nærståenderegelen). Svært mange selskaper skal fylle ut RF-1315 om begrensning av rentefradrag for 2019 (se veiledning): Alle selskaper i konsern. Selskaper utenfor konsern som har netto rentekostnader over kr 5 million...

Forslag om skattelettelser

4. juni 2020
Regjeringen har lagt frem forslag om ytterligere skattelettelser som følge av Covid-19, og forslagene skal styrke norsk privat eierskap og stimulere til investeringer i nye virksomheter. Verdsettelsesrabatten for «arbeidende kapital» i formuesskatten, som gjelder for aksjer, driftsmidler mv., økes med 10 prosentpoeng, fra 25 % til 35 ...

Møter i selskapsorganer uten fysisk tilstedeværelse

4. juni 2020
Åpnet for digitale møter På bakgrunn av Covid-19 pandemien, ble det gitt forskrift om unntak fra fysisk møte i selskapsorganer. Forskriften åpnet for avholdelse av digitale generalforsamlinger, styremøter mv. og trådte i kraft 28. mars. Forskriften ble opphevet 26. mai, og erstattet av midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk mø...

"Kommuner kan velge å redusere eiendomsskatten" - Estate 15. mai 2020

18. mai 2020
HANDLINGSROM: Næringslivet i Norge er i svært krevende situasjon og fremtiden er usikker. Kommunene har mulighet til å hjelpe lokalt næringsliv ved å redusere eiendomsskatten, påpeker Morten H. Christophersen og Kristin Walberg. Regjeringen har i løpet av den siste tiden kommet med en rekke krisepakker og tiltakspakker for å hjelpe næri...

Revidert nasjonalbudsjett 2020

12. mai 2020
Regjeringen har i dag lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Enkelte endringer skyldes Covid-19, men det foreslås også andre endringer både på skatte- og avgiftsområdet. Innhold:  1. Omgåelsesnormen – lovfestet gjennomskjæring 2. Arbeidsgiveravgift 3. Merverdiavgift 4. Elavgift for utvinning av kryptovalut...

Utsatt frist for skattefri omdannelse

30. april 2020
I forskrift publisert 27. april ble fristen for skattefri omdannelse til aksjeselskap med virkning for inneværende år utsatt til 1. september 2020 (normalt 1. juli). For at en skattefri omdannelse skal kunne gjennomføres med virkning fra 1. januar 2020, må det omdannede/nye aksjeselskapet være stiftet og melding sendt Foretaksregis...

Rentebegrensningsreglene – omfattende rapporteringsplikt fra 2019

27. april 2020
Publisert på Estatenyheter.no 23.04.2020 De skattemessige rentebegrensningsreglene begrenser fradragsretten for renter i enkelte tilfeller, mens utgangspunktet er fradragsrett for alle renter. For konsern rammes fra 2019 også eksterne renter, men viktige unntak gjør at mange eiendomsselskaper unntas. Likevel er rapporteringsplik...

Rentebegrensningsreglene: Forenklinger i oppgaveplikten

17. april 2020
Skattedirektoratet forenkler oppgaveplikten for selskap i konsern som leverer Skjema RF-1315 om begrensning av rentefradrag 2019. Rettledning til RF-1315 Skjema RF-1509 om unntak for rentebegrensning for selskap mv. i konsern 2019. Rettledning til RF-1509 Forenklingene er en følge av Covid-19 situasjonen....

Rentebegrensningsreglene

7. april 2020
Innhold: Innledning Hvem skal fylle ut skjemaene? Hvem rammes av rentebegrensningsreglene? Konsernregelen Nærståenderegelen Beregning av fradragsberettigede renter («EBITDA-regelen») Renter til fremføring fra tidligere år Den egenkapitalbaserte unntaksregelen Innledning Skattelovens alminnelige regel er at gjeldsrenter e...

Eierkostnader for næringseiendom

1. april 2020
RSM har gjennomgått eierkostnader for 2018 for 75 næringseiendommer innenfor butikk- og kontorsegmentet. Vår gjennomgang har fokusert på gjennomsnittlig eierkostnad per kvm og vi observerer at eierkostnader påvirkes av både segment og lokasjon. Vi vil i denne artikkelen se på forskjeller innenfor segmentene kontor og butikk. Tabellen under oppsummerer eiendommene som inngår i utvalget.

Styremøter, generalforsamling mv. uten fysisk møte

1. april 2020
Åpner for digitale møter For å sikre at selskaper forvaltes betryggende, samt unngå unødvendig smitterisiko av koronaviruset har regjeringen i statsråd fredag 27. april vedtatt en midlertidig forskrift om bruk av digitale møter i tilfeller hvor hovedregelen er at norske selskaper skal avholde fysiske styremøter og generalforsamlinger...

"Utbytte i koronatider – grunner både for og imot" - Estate 1.4.2020

1. april 2020
Ethvert styre må i disse koronatider vurdere om det er forsvarlig å dele ut utbytte. Samtidig legger myndighetene til rette for å la være å dele ut utbytte, ved at man kan få utsettelse med å betale formuesskatt både et og to år. Men er det forsvarlig å vente?  Skrevet av Johan K. Engelschiøn og Mor...

"Mulig med utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt"

26. mars 2020
Publisert på Estatenyheter.no 23.03.2020   Utbruddet av Covid-19 berører i dag mange selskaper og fremtiden er svært usikker. Dette kan skape likviditetsutfordringer for både eiere og leietakere, og mange leter etter muligheter for kostnadskutt. Eiendomsskatten kan være en slik kostnad, og både eiere og leietakere bør vurdere...

Økonomistyring i krisetider

18. mars 2020
Flere virksomheter opplever i disse dager at inntektsgrunnlaget helt eller delvis forsvinner. Vi vet ikke når det vil gå over og hvordan verden ser ut på den andre siden. Det er derfor viktig å få kontroll over økonomi og likviditet for å kunne styre gjennom krisen. Vi har laget en liste med syv forhold vi mener er viktige å fokuse...

Regjeringens krisepakke - Skatte- og avgiftstiltak

13. mars 2020
Obs! Oppdatert 13. mars 2020 - følg lenke nederst i artikkelen for siste oppdatering av artikkelen. Regjeringen foreslo ikke de helt store endringene på skatteområdet i sine økonomiske krisetiltak fredag 13. mars, men varsler at det kan komme nye tiltak i nær fremtid og på kort varsel. På avgiftsområdet er det kun foreslått str...

Eiendomsskatt i Oslo – næringseiendom

5. mars 2020
Viktig å gjennomgå eiendomsskattetaksten Eiendomsskatt for næringseiendommer i Oslo kommune ble ved innføringen i 2017 utskrevet tett opp mot fristen for taksering 1. mars 2017, og tidsnød for kommunen resulterte i svært varierende kvalitet på eiendomsskattetakstene. Tre år senere har RSM mye erfaring med hvordan korrigeringer etter ...

Eiendomsskatt i Oslo – boliger

5. mars 2020
Viktig å gjennomgå eiendomsskattetaksten Eiendomsskattesedlene for 2020 sendes ut i disse dager, både i Oslo og i andre kommuner, og det er viktig å kontrollere at grunnlaget for eiendomsskattetakstene er korrekt. Skatteetatens formuesverdier som grunnlag Eiendomsskatten er en kommunal skatt som eiendomsskattekontoret i kommunen ut...

Driftsfase – avskrivning & aktiverte kostnader

13. februar 2020
Innhold:  1 Regnskap 1.1 Avskrivning 1.2 Nedskrivning 2 Skatt  2.1 Avskrivninger på saldo 2.2 Tomt 2.3 Tidfesting I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiavgift og regnskap (NGAAP). I denne artikkelen redegjør vi for skattemes...

Brexit – i natt forlater Storbritannia EU

31. januar 2020
Etter flere år med dragkamp og forhandlinger, forlater Storbritannia i natt EU (31. januar 2020). Men det er mange vanskelige forhandlinger som gjenstår, både i forhold til EU og for Norge, og det er først ved årsslutt Brexit vil kunne få store konsekvenser.   Overgangsperiode I tillegg til at EU har signert en avtal...

Forenklinger i aksjeloven fra 1. januar 2020

18. desember 2019
Med virkning fra og med 1. januar 2020 forenkles aksjeloven § 3-8 om avtaler med nærstående og aksjeloven § 8-10 om selskapsfinansiert aksjeerverv. I sommer fremla Regjeringen en proposisjon med flere endringer i aksjeloven, og det er noen av disse endringene som nå trer i kraft. Formålet med endringene er blant annet å gjøre det kl...

Eiendomsutvikling – Oppføring av fast eiendom

26. november 2019
Innhold:  Regnskapsmessig behandling av oppføringskostnader Skattemessig behandling av oppføringskostnader Særlig om rentekostnader – regnskap og skatt Fradrag for merverdiavgift på oppføringskostnader I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiav...

Lovfesting av en generell omgåelsesregel – «gjennomskjæring»

22. november 2019
Våren 2019 fremmet Finansdepartementet et lovforslag om lovfesting av en generell omgåelsesregel. Lovforslaget er nå vedtatt av Stortinget, og vil gjelde fra 1. januar 2020. Den foreslåtte omgåelsesregelen skal gjelde for merverdiavgift og for de skattene som er regulert i skatteloven, og er en lovfesting av den til nå gjeldende «ulov...

Aksjesparekonto – fristen nærmer seg

22. november 2019
31. desember 2019 er siste mulighet til å flytte aksjer og aksjefond du allerede har inn i en aksjesparekonto uten beskatning, men for å overholde denne fristen har de fleste banker og andre som tilbyr aksjesparekonto en frist for sine kunder som løper ut før det… 31. desember 2019 avsluttes overgangsordningen som ble fastsatt av Sto...

Statsbudsjettet 2020

7. oktober 2019
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Det er ikke større struktur- eller satsendringer, kanskje med unntak av forslaget om å fjerne avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet, den såkalte «350-kronersregelen». Det blir også innført en forenklet registreringsordning for utenlandske tilbydere av varer...

Kjøp av eiendom

1. oktober 2019
I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig, merverdiavgiftsmessig og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med kjøp av eiendom.  Innhold: 1 Innledning 2  Regnskapsmessig behandling av fast eiendom  3  Skattemessig behandling av fast eiendom 4 Avgiftsmessig behandling av fast eiendom 5&nb...

Høsten er årstiden for å rydde i selskapsstrukturen

19. september 2019
Innhold:  1. Innledning 2. Ansvarsbegrensning og risikofordeling 3 Likviditet og administrasjon 4 Virksomhetskravet - risiko for å bli nektet skattefradrag 5 Formuesskatt ​6 Rigging for salg 7 Skatte- og dokumentavgiftsfritak ved omdannelse av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper til aksjeselskap     7.1 ...

Høringsforslag om fradragsrett for konsernbidrag til utenlandsk datterselskap

4. september 2019
Finansdepartementet har sendt et forslag på høring om lovfesting av fradragsrett for konsernbidrag over landegrensene der det foreligger et endelig tap i et utenlandsk datterselskap innenfor EØS. Forslag til endring i konsernbidragsreglene er i stor grad en lovfesting av gjeldende rett, og legger seg på samme linje som Høyesterett i Høyes...

Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret

4. september 2019
Foretaksregisteret setter hvert år frister for når meldinger om vedtak av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelser eller avviklinger må være mottatt for å bli behandlet før årsskiftet. Fristen for elektroniske meldinger er i år satt til 20. oktober 2019. Dette er meldinger som krever 6 ukers kreditorfrist før de kan meldes gjennomført, der...

Forslag om å endre reglene om oppkjøpsfinansiering

1. juli 2019
Aksjeloven § 8-10 setter begrensninger for når et aksjeselskap kan yte finansiell bistand i forbindelse med oppkjøp, typisk når et aksjeselskap stiller eiendom som sikkerhet i forbindelse med at det blir kjøpt opp. Eiendomsselskaper har imidlertid en særskilt adgang til å pantsette selskapets faste eiendom som sikkerhet for erverv av aks...

Høyesterettsdom om eiendomsskatt

1. juli 2019
Høyesterett har avsagt dom i massesøksmålet om eiendomsskatten på boliger i Oslo. Høyesterett kom til at det høye bunnfradraget er lovlig, men at eiendomsskatten for 2016 ble utskrevet for sent. Dommen har også prinsipiell betydning for eiendomsskatt andre steder enn i Oslo.   Bunnfradragets størrelse Høyesterett slo fast ...

Rentebegrensning

8. mai 2019
I 2014 ble det innført regler som begrenser rentefradrag på lån mellom nærstående parter. Formålet har vært å forhindre strukturer der skattepliktig inntekt kan hentes skattefritt ut av Norge som renter på interne lån fra utenlandsk eier. Fra 2019 er det foretatt vesentlige endringer i rentebegrensningsreglene for konsern, herunder un...

Høringsforslag om oppheving av gunstige verdsettelsesregler for aksjer

8. mai 2019
Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å oppheve regelen om at formuesverdien av aksjer i nystiftet aksjeselskap skal settes til summen av aksjenes pålydende og overkurs. Det foreslås også en endring av verdsettelsestidspunktet for aksjer i selskap som har vært overtakende selskap i søsterfusjon eller i omvendt mor-datter...

Lovfesting av omgåelsesregelen – «gjennomskjæring»

8. mai 2019
Essensen i forslaget – enkelte innstramminger Tre år etter at Frederik Zimmer avga sin utredning om lovfesting av en generell omgåelsesregel, har Finansdepartementet nå fremmet et lovforslag for Stortinget. Den foreslåtte omgåelsesregelen skal gjelde for de skattene som er regulert i skatteloven samt for merverdiavgift, og foreslå...

Spareordning for ansatte – syntetiske aksjer

13. mars 2019
Skattedirektoratet avga før årsskiftet en bindende forhåndsuttalelse (BFU) hvor spørsmålet var om ansatte som valgte å la bonusen bli investert i selskapets syntetiske aksjeprogram fikk utsatt beskatning. Skattedirektoratet vurderte det slik at de ansatte ville ha adgang til å få bonusen utbetalt på tidspunktet for overføring til aksj...

Skattemessig behandling av anleggsbidrag

13. mars 2019
Borgarting lagmannsrett avsa 8. februar 2019 dom i saken om fradragsrett for anleggsbidrag til et nettselskap. En utbygger ble nektet både direkte fradrag og retten til å foreta avskrivninger, ettersom lagmannsretten mente utbygger ikke hadde hatt en oppofrelse og hadde mottatt en varig verdi som ikke ble forringet ved slit og elde. Dommen er...

Aksjonærlån – skattemessig behandling

13. mars 2019
Fra og med 7. oktober 2015 har lån som ytes til aksjonær i aksjeselskap blitt beskattet som utbytte, jf. skatteloven § 10-11. Det er viktig å kjenne til disse reglene for å kunne rapportere riktig og for at handlinger ikke skal få andre konsekvenser enn man regner med. Det reiser også flere problemstillinger at det er forskjell på avtal...

Mer fleksible regler for skattefrie personalrabatter og gaver

13. mars 2019
I RSM Nyhetsbrev 16 | 2018 redegjorde vi for nye regler om rabatter i arbeidsforhold. Den 8. mars 2019 sendte regjeringen ut en pressemelding om at de imidlertid ønsker å endre disse reglene med tilbakevirkende kraft fra og med 1. januar 2019. Regjeringen gjør reglene for skattefrie personalrabatter og skattefrie gaver mer flek...

Ny taksering for eiendomsskatt i Bergen kommune

6. mars 2019
Innhold: Innledning Kvadratmeterpris Bygningstype Soner Korreksjonsfaktorer​ Kartlegging av eiendomsskattetakster og klager Innledning Bystyret i Bergen har vedtatt ny alminnelig taksering for eiendomsskatt for eiendommer i hele kommunen med virkning fra 1. januar 2019. Takseringen gjelder alle eiendommer med kommunal skattetaks...

Et skatteeventyr

7. februar 2019
Skatteetatens mantra er «rett skatt til rett tid». Samtidig ønsker de fleste virksomheter å betale minst mulig skatt, og heller bruke overskudd på vekst eller utdelinger til eierne. For mange eiendomskonsern er begge deler mulig. For å illustrere det skal vi fortelle et «skatteeventyr». Det var en gang et eiendomskonsern som hadde sy...

Høyesterettsdom om skattefradrag for konsernbidrag til utenlandsk datterselskap

7. februar 2019
Et norsk morselskap ytet i 2010 konsernbidrag til litauisk datterselskap for å dekke et underskudd som var oppstått i Litauen. Det litauiske datterselskapet hadde året før solgt eiendelene og avviklet virksomheten i selskapet. Selskapet ble deretter besluttet likvidert i januar 2010 og slettet i april 2012.   I dommen vises det til...

Status Brexit – konsekvenser for Norge og nordmenn, per 23. januar 2019

23. januar 2019
RSM følger utviklingen i forbindelse med Brexit, og gir her en oppdatering på status, mulige konsekvenser og problemstillinger som er viktig å være oppmerksom på. Status Brexit-forhandlingene I RSM Nyhetsbrev 16 | 2018 omtalte vi den fremforhandlede utmeldingsavtalen mellom Storbritannia og EU. Etter denne utsendelsen har imidlertid ...

Skatt og avgift i den nye regjeringsplattformen

23. januar 2019
I slutten av forrige uke kom de nye regjeringspartiene med sin regjeringsplattform, den såkalte Granavolden‑plattformen. Der kom de med flere signaler om hvordan de ønsker å utvikle skatte- og avgiftssystemet de nærmeste årene, og vi omtaler her noen av de viktigste signalene og gir våre kommentarer til dem. Videre reduksjon i det to...

Kildeskatt på utbytte - nye dokumentasjonskrav

23. januar 2019
Fra 1. januar 2019 gjelder nye krav om hvilken dokumentasjon utenlandske aksjonærer må fremlegge for å trekke lavere kildeskatt enn 25 %. I RSM Nyhetsbrev 21 | 2017 ble det informert om at de nye kravene til dokumentasjon, som var ment å tre i kraft 1. januar 2018, var utsatt til 2019. De nye reglene om når det kan trekkes lavere k...

Saken om eiendomsskatt i Oslo kommune er anket til Høyesterett

10. desember 2018
Vi skrev i RSM Nyhetsbrev 15 | 2018 om lagmannsrettens dom vedrørende eiendomsskatten i Oslo kommune, der det ble slått fast at det høye bunnfradraget for boliger var lovlig, men at eiendomsskatten for 2016 var for sent utskrevet. Saken gjaldt kun boliger, ettersom eiendomsskatt på næringseiendom ble utskrevet først i 2017. Den 27...

Lagmannsrettsdom om eiendomsskatt i Oslo kommune

6. desember 2018
Opprinnelig publisert 2. november 2018. Oppdatert 6. desember 2018. ​ Lagmannsretten har slått fast at eiendomsskatt i Oslo for 2016 er utskrevet for sent, og at den må tilbakebetales. Dommen er imidlertid anket, så det gjenstår å se om saken slippes inn for Høyesterett. En skatt som berører mange Eiendomsskatt er en kommunal...

"Overrasket over kuttet i selskapsskatten." Finansavisen 9.10.18

9. oktober 2018
Flere av Norges skattetungvektere er overrasket over kuttet i selskapsskatten, som de mener går lengre enn det Stortingets skatteforlik i 2016 indikerte.  Morten Hereng Christophersen, partner og advokat i RSM Advokatfirma, kommenterer i Finansavisen 9.10.2018 – Ja, det er overraskende. Selv om Scheel-utvalget anbefalte&nbs...

Statsbudsjettet 2019

8. oktober 2018
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2019. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen basert på Scheel-utvalget (2014) og de signalene de har gitt de senere årene, med bl.a. redusert selskapsskatt til 22 %. Selv om budsjettet inneholder en del poster på utgiftssiden som muligens er et «frieri»...

Rapportér formue i kryptovaluta nå!

13. september 2018
Onsdag 12. september kunne man lese i Dagens Næringsliv at Skatteetaten har indikasjoner på at minst 30 000 nordmenn har formue i kryptovaluta, og at det kun er ca. 8 000 av disse som har rapportert inn formuen. Det er altså minst 22 000 nordmenn som har unnlatt å rapportere, og skattedirektør Hans Christian Holthe sier «vi får stad...

Fortsatt gunstige skatteregler for eiendomsbransjen

30. august 2018
De senere årene har det skjedd flere endringer i skattereglene som har gjort det mindre gunstig å investere i eiendom. Kjenner man derimot til de mulighetene som ligger i skattereglene, er regelverket fortsatt gunstig for eiendomsbransjen. ​ Johan K. Engelschiøn og Morten H. Christophersen, Estate torsdag 30. august 2018  Sk...

Rederiskatt – forslag til lovtekst

27. juni 2018
I desember 2017 kunngjorde Finansdepartementet at rederiskatteordningen var godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for en ny 10 års periode fra 1. januar 2018 til 31. desember 2027, se nærmere omtale i RSM Nyhetsbrev 21 | 2018. Godkjennelsen innebar at gjeldene regelverk kunne videreføres med noen unntak som i hovedsak gjelder bareb...

Klagestorm på eiendomsskatten i Oslo

29. mai 2018
Oslo kommune har mottatt tusenvis av klager på eiendomsskatten og så langt har oppsiktsvekkende mange av de som har klaget fått medhold. Skrevet av Bjørn Henning Grandal i Finansavisen JUS 24. mai 2018. Rundt 1. mars sendte 366 av Norges 422 kommuner ut eiendomsskattesedler med en seks ukers...

Revidert nasjonalbudsjett 2018

15. mai 2018
Revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble lagt frem i dag, uten noen store endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi går derfor ikke i dybden på noen av de foreslåtte endringene, men omtaler de kun på overordnet nivå:   Regjeringen varsler innføring av mva‑fritak ved digital utgivelse av tidsskrift som allerede finnes i pa...

Finansavisen 9.5.18 «Cryptocurrency Papers» – opplysningsplikt og skatt

11. mai 2018
Å unnlate å opplyse om kryptogevinst kan gi alvorlig baksmell senere, advarer advokat Morten H.  Christophersen i RSM Advokatfirma.   Morten H. Christophersen, RSM Advokatfirma | Finansavisen 9. 5.2018   Fristen for å levere skattemeldingen for 2017 er ute. Sannsynligvis er det mange som ikke har rappo...

RSM Informerer for gründere og startups

3. mai 2018
  Det er mange regler å forholde seg til, og problemstillinger man støter på når man starter opp en virksomhet. På vår side for Gründere & Startups omtaler vi noen aktuelle problemstillinger, slik som valg av selskapsform, skatt og merverdiavgift, bokføring, regnskap og revisjon, finansiering og støtteordninger. ...

Årsavslutning og generalforsamling

18. april 2018
Det er tid for årsavslutning og avholdelse av generalforsamling. Nedenfor beskriver vi praktiske regler og råd rundt forberedelser til og gjennomføring av generalforsamling. Regler rundt generalforsamling følger av aksjelovens kapittel 5, og brudd på reglene kan i verste fall føre til at generalforsamlingen kjennes ugyldig på grunn av fo...

Eiendomsskatt

15. februar 2018
Innhold:  1. Erfaringer i Oslo fra 2017 2. Retaksering  3. Omtaksering  4. Klage over eiendomsskatt 5. Dekning av sakskostnader Erfaringer i Oslo fra 2017 Reglene for hvordan næringseiendom og ubebygde tomter skal takseres i Oslo er omtalt i RSM Informerer 2/2017. Database med takster På grunnlag av ei...

Kryptovaluta og skatt

30. januar 2018
Artikkel oppdatert 5.6.2018 Innhold: Innledning Skatteplikt? Tidfesting – når skal man betale skatt? Gevinstberegning – hvor mye skal man skatte av? Fradrag for kostnader gir redusert skattepliktig inntekt Fradrag for tap Gevinst- og tapsberegning også ved bruk av kryptovaluta ...

Eiendomsskatt, ikke maskinskatt

6. desember 2017
Eiendomsskatt utskrives på alt fra verktøy til større produksjonslinjer plassert i bygg som ellers fint kan fungere for andre formål. Dette er feil, skriver advokat Morten H. Christophersen.   Innlegget er skrevet av Morten H. Christophersen, Partner i RSM Advokatfirma, for Finansavisen 5.12.2017  I novem...

Skatt og merverdiavgift: Her kan det gå galt i boligutviklingsprosjekter

28. november 2017
Det er en vanlig misforståelse innen eiendomsutvikling at boligprosjekter ikke skaper utfordringer knyttet til skatt og avgift. Det finnes imidlertid flere sentrale problemstillinger som boligutviklere bør kjenne til, og som vi omtaler i denne utgaven av RSM Informerer. 1. Ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift 2. Skatteplikt...

Statsbudsjettet 2018

12. oktober 2017
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2018. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen og de signalene de har gitt de senere årene. Det er dermed ingen store overraskelser, men et budsjett for forutberegnelighet og stabilitet. Det er en fordel for norsk næringsliv, så vel som for Norge i konkurranse ...

På tide å rydde opp i selskapsstrukturen?

21. september 2017
Fra RSM Informerer 4 2017 | strukturering   Innhold:    1. Innledning 2. Ansvarsbegrensning og risikofordeling 3. Likviditet og administrasjon 4. Virksomhetskravet – risiko for å bli nektet skattefradrag 5. Formuesskatt 6. Rigging for salg 7. Skatte- og dokumentavgiftsfritak ved omdannels...

RSM Informerer 2/2017

1. mars 2017
Takseringsregler for eiendomsskatt i Oslo Eiendomsskatt på: • Kontoreiendommer • Handelseiendommer • Hoteller • Parkeringshus • Lagereiendommer • Ubebygde tomter • Bygg under oppføring • Festetomter • Industrianlegg o.l. («verk og bruk»)  1 Innledning I denne utgaven av RSM Informerer gjennomg...

RSM Informerer 1/2017 | Eiendomsskatt

22. februar 2017
Eiendomsskatt (oppdatert artikkel 7.3.2019) Innhold: Grunnleggende om eiendomsskatt Hvilke eiendommer er gjenstand for eiendomsskatt? Skattesatser Skattegrunnlaget Likebehandlingsprinsippet Klagereglene Hvem skal betale eiendomsskatten?   1. Grunnleggende om eiendomsskatt  I Norge er eiendomsskatt en ...

Frokostseminar 1.mars i Oslo: Eiendomsskatt

16. februar 2017
Velkommen til frokostseminar  Oslo kommune innførte eiendomsskatt på boliger fra 2016 og har vedtatt innføring av eiendomsskatt på næringseiendom fra og med 2017. Forutsetningen for å kunne innføre eiendomsskatt fra 2017 er at alle eiendommer er taksert og at eiendomsskatt er utskrevet innen 1. mars 2017. Kommunen har uttalt at de vi...

Ny partner i RSM Advokatfirma: Morten Hereng Christophersen

15. februar 2017
Vi er svært stolte av å kunne ønske Morten Hereng Christophersen velkommen som partner i RSM Advokatfirma fra og med 15. februar 2017.  Vi styrker en allerede sterk skatte- og avgiftsavdeling med enda en partner. Eiendoms- og skatteadvokat Morten H. Christophersen forlater EY og blir partner i RSM Advokatfirma fra 15....
Tweets
Arrangementer

Frokostseminar om eiendomsskatt

7. mars 2018, kl. 8 - 9.30
Rundt 1. mars sender 366 av Norges 422 kommuner ut eiendomsskattesedler, med en 6 ukers klagefrist dersom man er uenig. Enkelte kommuner har vært forsiktig i sin taksering, mens andre har vært offensive slik at det kan være god grunn til å klage. Eiendomsskatt på maskiner trappes ned fra 2019 til 2024, men det er utskrevet eiendomsskatt på en...

Frokostseminar om Initial Coin Offering (ICO) og tilgrensende problemstillinger

7. november 2018
7. november inviterer vi til frokostseminar om Initial Coin Offering (ICO) og omsetning av "tokens" utstedt gjennom ICO. Arne Peder Blix, som har erfaring med ICO som gründer og CEO i Friend Software Corporation AS, vil innlede med litt generelt om ICO og sine erfaringer fra Friend. Deretter vil våre eksperter i RSM snakke om regnskap, skatt ...

Frokostseminar: "Earnout - hva må du ha kontroll på?"

Oslo 3. september 2019
I forbindelse med et virksomhetssalg vil en earnout kunne bygge bro mellom kjøpers risikovilje og selgers forventninger. Frokostseminaret gir en overordnet innføring i følgende elementer: Formål Fordeler og ulemper for kjøper og selger Avtalemessige elementer Skattemessige konsekvenser Vi deler våre erfaringer og kompetanse f...