1 June 2018

Fradrag for lønudgifter

Nyt lovforslag kan betyde udvidet adgang til at foretage fradrag for lønudgifter.
3 March 2018

Hvidvaskloven

Kundekendskab og kontanter ... Bag overskriften gemmer sig to helt centrale forhold, som denne artikel forhåbentlig vil kunne medvirke til at forklare. Loven – som i sin fulde længde bærer titlen ”Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og...
1 January 2018

Kan en hovedaktionær nøjes med at betale markedsprisen?

Interesseforbundne parter skal handle på armslængdevilkår. Det betyder eksempelvis, at en hovedaktionær, der køber en ejendom af det af ham ejede selskab, skal betale den pris for ejendommen, som denne kunne have været solgt for til uafhængig...
1 January 2018

Hovedaktionærbolig i udlejningsejendom

Hovedaktionærbolig i udlejningsejendom
1 January 2018

Frivillig akkord

Frivillig akkord – begrænsning af skattemæssige underskud
1 January 2018

Skat ved fraflytning fra Danmark

Opgørelse af gevinst og tab ved fraflytning Gevinst og tab på aktierne opgøres, som om aktierne var solgt til handelsværdien på fraflytningstidspunktet. For aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked (unoterede aktier), findes en...
1 January 2018

Forrentning af hovedaktionærs tilgodehavende

Forrentning af hovedaktionærs tilgodehavende Landsskatteretten har fastslået, at en hovedaktionærs udlån til det af ham ejede selskab skal forrentes på markedsvilkår.
1 January 2018

Moms ved salg af bygninger til nedrivning

Moms ved salg af bygninger til nedrivning – hvor står vi nu?
1 January 2018

Nye regler for sommerhusejere

Lempelser betyder nye muligheder for sommerhusejere, men også nye risici
1 January 2018

Den momsmæssige behandling af udlæg

Den momsmæssige behandling af udlæg
1 January 2018

Fast driftssted og ekspertbeskatning

Man behøver ikke at være ekspert for at blive omfattet af ekspertbeskatning, bare man får tilstrækkeligt i løn eller skal udføre visse former for forskningsarbejde. Lønkravet for ikke-forskere er minimum 65.100 kr. (2018) om måneden efter fradrag af...
1 January 2018

Skat ved flytning retur til Danmark

Indgangsværdi ved genindtræden af fuld dansk skattepligt En henstandssaldo bortfalder, når personen flytter til Danmark og bliver omfattet af fuld dansk skattepligt eller igen får skattemæssigt hjemsted i Danmark.

Pages